อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดยะถา วาริวะหา ปูรา ตอนกรวดน้ำ)

อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดยะถา วาริวะหา ปูรา) ปก

อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดยะถา วาริวะหา ปูรา ตอนกรวดน้ำ)

     เป็นบทเริ่มอนุโมทนาให้เจ้าภาพกรวดน้ำ โดยในขณะที่เริ่มสวดให้ค่อยๆรินน้ำที่เตรียมเอาไว้เรื่อยให้น้ำหมดพอดีกับสวดคาถาจบพอดี

{เตรียมน้ำสำหรับกรวดน้ำ}...
ยะถา  วาริวะหา  ปูรา
ปะริปูเรนติ  สาคะรัง
เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง
เปตานังอุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง
ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ
สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา
จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา
มะณิ  โชติระโส  ยะถา.

      หลังจากสวดบทนี้จบจะนิยมสวดต่อด้วย "สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดสัพพีติโย)".

อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดยะถา วาริวะหา ปูรา ตอนกรวดน้ำ)

คำแปล

ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาคร
ให้บริบูรณ์ได้ ฉันใด
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จ
ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ ไปแล้วได้ ฉันนั้น
จงสำเร็จโดยฉับพลัน
ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี.

คำแปลอนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดยะถา วาริวะหา ปูรา)

ความคิดเห็น