บทสวดมงคลจักรวาลน้อย

บทสวดมงคลจักรวาลน้อย ปก

บทสวดมงคลจักรวาลน้อย

      อานิสงส์ของบทสวดมงคลจักรวาลน้อยคือ การขอให้อานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทุกที่ในจักรวาลมาช่วยคุ้มครอง ให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง และดลบันดาลให้ชีวิตมีแต่ความสุขในทุกๆด้าน

บทสวดมงคลจักรวาลน้อย (บทสวด+คำแปล) Word....[คลิก]
บทสวดมงคลจักรวาลน้อย (บทสวด+คำแปล) PDF....[คลิก]

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
พุทธะระตะนัง
ธัมมะระตะนัง
สังฆะระตะนัง
ติณณัง  ระตะนานัง  อานุภาเวนะ
จะตุราสีติสะหัสสะ
ธัมมักขันธานุภาเวนะ
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ
ชินะสาวะกานุภาเวนะ
สัพเพ  เต  โรคา
สัพเพ  เต  ภะยา
สัพเพ  เต  อันตะรายา
สัพเพ  เต  อุปัททะวา
สัพเพ  เต  ทุนนิมิตตา
สัพเพ  เต  อะวะมังคะลา
วินัสสันตุ
อายุวัฑฒะโก
ธะนะวัฑฒะโก
สิริวัฑฒะโก
ยะสะวัฑฒะโก
พะละวัฑฒะโก
วัณณะวัฑฒะโก
สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  สัพพะทา

ทุกขะโรคะภะยา  เวรา  โสกา
สัตตุ  จุปัททะวา
อะเนกา  อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ  จะ  เตชะสา
ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง
โสตถิ  ภาคยัง  สุขัง  พะลัง
สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ  โภคัง
วุฑฒี  จะ  ยะสะวา
สะตะวัสสา  จะ  อายุ  จะ
ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี  ภะวันตุ  เต...{สาธุ}

บทสวดมงคลจักรวาลน้อย

คำแปล

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งรัตนะสามคือ
พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ
สังฆรัตนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์
แปดหมื่นสี่พัน
ด้วยอานุภาพแห่งประไตรปิฎก
ด้วยอานุภาพแห่งสาวกของพระชินเจ้า
สรรพโรคทั้งหลายของท่าน
สรรพภัยทั้งหลายของท่าน
สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน
สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน
สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน
สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน
จงพินาศไป
ความเจริญแห่งอายุ
ความเจริญแห่งทรัพย์
ความเจริญแห่งสิริ
ความเจริญแห่งยศ
ความเจริญแห่งกำลัง
ความเจริญแห่งวรรณะ
ความเจริญสุขจังมีแก่ท่านในกาลทั้งปวง

ทุกข์ โรคภัย และเวรทั้งหลาย ความโศก ศัตรู
และอุปัทวะทั้งหลาย
อันตรายทั้งหลายเป็นอเนก
จงพินาศไปด้วยเดช
ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
ความสวัสดี ความโชคดี
ความสุข กำลัง
สิริ อายุ วรรณะ โภคะ
ความเจริญและความเป็นผู้มียศ
อายุยืนร้อยปีและความสำเร็จกิจ
ในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่าน

ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวง จังรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ.

คำแปลบทสวดมงคลจักรวาลน้อย

ความคิดเห็น