สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดสัพพีติโย)

สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดสัพพีติโย) ปก

สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดสัพพีติโย)

     คือบทสวดที่นิยมสวดต่อจาก "อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดยะถา วาริวะหา ปูรา ตอนกรวดน้ำ)" โดยเนื้อหาหลักของบทสวดนี้คือ อวยพรให้เป็นผู้มีความสุข อายุยืน

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค  วินัสสะตุ
มา  เต  ภะวัตวันตะราโย
สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร  ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง.

สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดสัพพีติโย)

คำแปล

ความไม่ดีทั้งปวงของท่าน จงบำราศไป
ขอโรคทั้งปวงของท่าน จงหาย
อันตรายทั้งหลาย อย่าได้มีแก่ท่าน
ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข และอายุยืน
ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้
มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นนิตย์.

คำแปลสามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดสัพพีติโย)

ความคิดเห็น