บทสวดมนต์คนเกิดวันอังคาร(เมตตปริตร)

ปกบทสวดคนเกิดอังคาร(เมตตปริตร)

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันอังคาร(เมตตปริตร)

      บทสวดเมตตปริตร เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร โดยจะนิยมสวดเพื่อเพิ่มความเมตตาให้กับผู้สวด  ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรัก คนเมตตา ช่วยให้การทำงานต่างๆสะดวกราบรื่น อีกทั้งยังเป้นบทสวดที่ช่วยป้องกันทางด้านคุณไสยต่างๆ ได้อีกด้วย

ขั้นตอนสวดมนต์คนเกิดวันอังคารจะมีการสวดมนต์อยู่ 3 บทตามลำดับดังนี้

  1. บทบูชาพระรัตนตรัย
  2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)
  3. บทเมตตปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันอังคาร)

โดยเนื้อหาบทสวดแต่ละบทจะมีดังนี้

บทบูชาพระรัตนตรัย

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

บทเมตตปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันอังคาร)

กะระณียะมัตถะถุสะเลนะ
ยันตัง  สันตัง  ปะทัง  อะภิสะเมจจะ
สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ
สุวะโจ  จัสสะ  มุทุ  อะนะติมานี

สันตุสสะโก  จะ  สุภะโร  จะ
อัปปะกิจโจ  จะ  สัลละหุกะวุตติ
สันตินทริโย  จะ  นิปะโก  จะ
อัปปะคัพโภ  กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ

นะ  จะ  ขุททัง  สะมาจะเร  กิญจิ
เยนะ  วัญญู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง
สุขิโน  วา  เขมิโน  โหนตุ
สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

เย  เกจิ  ปาณะภูตัตถิ
ตะสา  วา  ถาวะรา  วา  อะนะวะเสสา
ทิฆา  วา  เย  มะหันตา  วา
มัชฌิมา  รัสสะกา  อะณุกะถูลา

ทิฏฐา  วา  เย  จะ  อะทิฏฐา
เย  จะ  ทูเร  วะสันติ  อะวิทูเร
ภูตา  วา  สัมภะเวสี  วา
สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

นะ  ปะโร  ปะรัง  นิกุพเพถะ
นาติมัญเญถะ  กัตถะจิ  นัง  กิญจิ
พยาโรสะนา  ปะฏิฆะสัญญา
นาญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา  ยะถา  นิยัง  ปุตตัง
อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ  สัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ  สัพพะโลกัสมิง
มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง
อุทธัง  อะโธ  จะ  ติริยัญจะ
อะสัมพาธัง  อะเวรัง  อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วา
สะยาโน  วา  ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ
เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ
พรัหมะเมตัง  วิหารัง  อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ  สีละวา
ทัสสะเนนะ  สัมปันโน
กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง
นะ  หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง 
ปุนะเรตีติ....{กราบ}

บทสวดคนเกิดอังคาร(เมตตปริตร)

ความคิดเห็น