บทสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดี(วัฏฏกปริตร)

ปกบทความบทสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดี(วัฏฏกปริตร)

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี(วัฏฏกปริตร)

    บทสวดวัฏฏกปริตร เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี โดยจะนิยมสวดเพื่อป้องกันเรื่องร้ายไม่ให้เข้ามาทำให้เราต้องเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่ให้เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของผู้สวด  นอกจากนี้ยังมีตวามเชื่อว่าบทสวดวัฏฏกปริตร เป็นบทสวดเพื่อป้องกันอัคคีภัยอีกด้วย

ขั้นตอนสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดีจะมีการสวดมนต์อยู่ 3 บทตามลำดับดังนี้

  1. บทบูชาพระรัตนตรัย
  2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)
  3. บทวัฏฏกปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี)

โดยเนื้อหาบทสวดแต่ละบทจะมีดังนี้

บทบูชาพระรัตนตรัย

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

บทวัฏฏกปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี)

อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ
สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา
เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

อาวัชชิตวา  ธัมมะพะลัง
สะริตวา  ปุพพะเก  ชิเน
สัจจะพะละมะวัส  สายะ
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา
สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา
มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา
ชาตะ  เวทะ  ปะฏิกกะมะ

สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง
มะหาปัช  ชะลิโต  สิขี
วัชเชสิ  โสฬะสะกะรีสานิ
อุทะกัง  ปัตวา  ยะถา  สิขี

สัจเจนะ  เม  สะโม  นัตถิ
เอสา  เม  สัจจะปาระมีติ.
...{กราบ}

บทสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดี(วัฏฏกปริตร)

ความคิดเห็น