รวมคาถาบูชาพระสีวลี พระผู้เลิศกว่าใครด้วยโชคลาภ

รวมคาถาบูชาพระสีวลี พระผู้เลิศกว่าใครด้วยโชคลาภ

รวมคาถาบูชาพระสีวลี

       รวมคาถาสำหรับสวดบูชาพระสีวลี พระผู้เลิศกว่าใครด้วยโชคลาภ โดยคาถาที่ได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดมีดังนี้

  1. คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 1
  2. คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 2
  3. คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 3
  4. คาถาหัวใจพระสีวลี
  5. คาถาพระสีวลี เมตตามหานิยม
  6. คาถาขอโชคลาภจากพระสีวลี (หลวงพ่อเกษม เขมโก)
  7. คาถาพระสีวลีฉันข้าว
  8. คาถาขอโชคลาภพระสีวลี ประจำวัน

คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 1

อิมินา  สักกาเรนะ
สีวะลีเถรัง  อะภิปูชะยามิ.

สีวลี  จะ  มะหาเถโร
อินโท  พรัมมาจะ  ปูชิตัง
สัพพะลาภัง  ประสิทธิเม
เถรัสสะ  อานุภาเวนะ
สัพพะโสตถี  ภะวันตุ  เม.

คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 1.png

คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 2

สีวะลี  จะ  มหาเถโร
เทวะตานะระปูชิโต
โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ
อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา.

สีวะลี  จะ  มหาเถโร
ยักขาเทวาภิปูชิโต
โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ
อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา.

สีวะลี  เถระคุณัง
เอตัง  โสตถิ  ลาภัง
ภะวันตุ  เม.

คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 2

คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 3

นะชาลีติประสิทธิลาภา
ปะสันนะจิตตา  สะทา
โหนติ  ปิยัง  มะมะ
สัพเพชะนา  พะหูชะนา

สัพเพ  ทิสา  สะมาคะตา
กาละโภชะนา  วิกาละโภชนา
อาคัจฉันติ  ปิยังมะมะ
ธัมมะจักกัง  ปะทัง  สุตวา

พุชฌิตะวา อัตตังปะทัง
สันติ  อะระหาโลเก
โลกานัง  หิตะการะณา
ภันเต  คะวัมปะตินามะ

ตีสุ  โลเก  สุปากะโต
พรหมะปุตโต  มะหาเถโร
อะระโห  เชฏะโก
มุนิ  นัตถิ  เถโร
สะโม  อินทะคันธัพพา
อะสุรา  เทวาสักโก

พรหมาภิปูชิโต  
นะโม  พุทธัสสะ  คะวัมปติสสะ
นะโม  ธัมมัสสะ  คะวัมปะติสสะ
นะโม  สังฆัสสะ  คะวัมปะติสสะ

สุกขาสุกขะ  วะรัง  ธัมมัง
ธัมมะจักกัง  ปะวะรัง  วะรัง.

คาถาบูชาพระสีวลี แบบที่ 3

คาถาหัวใจพระสีวลี

"นะชาลีติ"

นะ คือ นอบน้อม มีสัมมาคารวะ
ชา คือ ขวนขวายในเรื่องการงาน
ลี คือ ไม่นอนมาก  ไม่นอนดึก  ไม่ตื่นสาย
ติ คือ โดยทั้งหมด

เป็นคาถาที่ช่วยให้การเจรจาประสบความสำเร็จ

คาถาหัวใจพระสีวลี

คาถาพระสีวลี เมตตามหานิยม

พุทธังเมตตา  นะ  ชาลีติ
ธัมมังเมตตา  นะ  ชาลีติ
สังฆังเมตตา  นะ  ชาลีติ
สีวะลีเมตตา  นะ  ชาลีติ

โอมมะพะลัง
วา  ราชะกุมาโร
วา  ราชะกุมารี
วา  ราชา  วา  ราชินี
วา  คะหัฏโฐ  วา  ปัพพะชิโต
วา  สะมะโณ  วา  พราหมโณ
วา  อิตถี  วา  ปุริโส
วา  วาณิโช  วา  วาณิชา
วา  อุปาสะโก  วา  อุปาสิกา
วา  ทาระโก  วา  ทาริกา
วา  สัพเพ  อิเม  พะหู

ชะนา  มัง  ปิยายันตุ
อาคัจเฉยยะ  อาคัจฉาหิ
เอหิ  จิตตัง  ปิยัง  มะมะ
มะหาลาภะสักการา  ภะวันตุ  เม.

คาถาพระสีวลี เมตตามหานิยม

คาถาขอโชคลาภจากพระสีวลี (หลวงพ่อเกษม เขมโก)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธธัสสะ
...{3 จบ}

สีวะลี  มะหาเถรัง  วันทามิหัง
สีวะลี  มะหาเถรัง  วันทามิหัง
สีวะลี  มะหาเถรัง  วันทามิหัง

มะหาสีวะลี  เถโร
มะหาลาโภ  โหติ
มะหาสีวะลี  เถโร
ลาภัง  เม  เท  ถะ.

คาถาขอโชคลาภจากพระสีวลี (หลวงพ่อเกษม เขมโก)

คาถาพระสีวลีฉันข้าว

    สวดให้ได้ 108 จบ จะดีที่สุด แต่หากไม่มีเวลาให้เลือกสวด 3, 5, 7 หรือ 9 จบ ก็ได้

    คาถานี้จะช่วยเปลี่ยนชะตาชีวิตของผู้สวด จากที่เคยตกทุกข์ได้ยาก ก็จะกลายเป็นมั่งมีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
...{3 จบ}

นะโมพุทธายะ  สิทธัง  นะชาลีติ
ประสิทธิลาภา  ปะสันตะ  จิตตา
สัทธา  โหนติ  ปิยัง  มะมะ
สัพเพ  ชะนา  พะหู  ชะนา
สัพเพ  ทิสา  สะมาคะตา

กาละโภชนะ  วิกาลโภชนา
อาคัจฉายะ  อาคัจฉาหิ ปิยัง  มะมะ
สีวะลี  จะ  มหาเถโร 
สัพพะลาโภ  นิรันตะรัง
ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสา  นะมามิ.

คาถาพระสีวลีฉันข้าว

คาถาขอโชคลาภพระสีวลี ประจำวัน

วันอาทิตย์ (สวด 6 จบ)
ฉิมพะลี  จะ  มหานามัง
สัพพะลาภัง  ภะวิสสะติ
เถรัสสานุภาเวนะ
สะทา  โหนตุ  ปิยัง  มะมะ.

วันจันทร์ (สวด 15  จบ)
ยัง  ยัง  ปุริโส  วา  อิตถี
วา  ทูเรหิ  วา  สะมีเปหิ
วา  เถรัสสานุภาเวนะ
สะทา  โหนติ  ปิยัง  มะมะ.

วันอังคาร (สวด 8 จบ)
ฉิมพะลี  จะ  มหาเถโร
โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ
เชยยะลาโภ  มหาลาโภ
สัพพะลาภา  ภะวันตุ  สัพพะทา.

วันพุธ (สวด 17 จบ)
ทิตติตถะภะเวราชา  ปิยาจะ
คะระตุเม  เย  สารัตติ
นิรันตะรัง  สัพพะสุขาวะหา.

วันพฤหัสบดี (สวด 19 จบ)
ฉิมพะลี  จะ  มหาเถโร
ยักขาเทวาภิปูชิโต
โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ
อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา.

วันศุกร์ (สวด 21 จบ)
ฉิมพะลี  จะ  มหาเถโร
เทวะตานะนะ  ระปูชิโต
โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ
มหาลาภัง  กะโรนตุ  เม
ลาเภนะ  อุตตะโม  โหติ
สัพพะลาภะ  ภะวันตุ  สัพพะทา.

วันเสาร์ (สวด 10 จบ)
ฉิมพะลี  จะ  มหานามัง
อินทาพรหมา  จะ  ปูชิตัง
สัพพะลาภัง  ปะสิทธิ  เม
เภรัสสานุภาเวนะ
สะทา  สุขี  ปิยัง  มะมะ.

คาถาขอโชคลาภพระสีวลี ประจำวัน

ความคิดเห็น