บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (ปก)

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าจะประกอบไปด้วย 10 บทสวดมนต์ย่อย ดังนี้
  1. คำบูชาพระรัตนตรัย
  2. ปุพพภาคนมการ
  3. พุทธาภิถุติ
  4. ธัมมาภิถุติ
  5. สังฆาภิถุติ
  6. รตนัตตยัปณามคาถา
  7. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
  8. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
  9. บทพิจารณาสังขาร
  10. สัพพปัตติทานคาถา(บทกรวดน้ำตอนเช้า)

๑.คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา
พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ
...{กราบ}

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
ธัมมัง  นะมัสสามิ
...{กราบ}

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
สังฆัง  นะมามิ
...{กราบ}

๒.ปุพพภาคนมการ

หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะ  เส.

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต
อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ
...[๓ ครั้ง]

๓.พุทธาภิถุติ

หันทะ  มะยัง  พุทธาภิถุติง  กะโรมะ  เส.

โย  โส  ตะถาคะโต
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต  โลกะวิทู
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ  ภะคะวา

โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  
สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง  
สัสสะมะณะพราหมะณิง  ปะชัง  
สะเมวะมะนุสสัง  สะยัง  
อะภิญญาสัจฉิกัตวา  ปะเวเทสิ

โย  ธัมมัง  เทเสสิ
อาทิกัลยาณัง
มัชเฌกัลยาณัง
ปะริโยสะนะกัลยาณัง

สาตถัง  สะพยัญชะนัง
เกวะละปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง
พรัหมะจะริยัง  ปะกาเสสิ

ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ
ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  สิระสา  นะมามิ
...{กราบ}

๔.ธัมมาภิถุติ

หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถุติง  กะโรมะ  เส.

โย  โส  สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ
ตะมะหัง  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ
ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสา  นะมามิ
...{กราบ}

๕.สังฆาภิถุติ

หันทะ  มะยัง  สังฆาภุถุติง  กะโรมะ  เส.

โย  โส  สุปะฏิปันโน  
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน  
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
สามีจะปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง
จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย
ทักขิเนยโย  อัญชะลิกะระณีโย
อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ

ตะมะหัง  สังฆัง
อะภิปูชะยามิ
ตะมะหัง  สังฆัง
สิระสา  นะมามิ
...{กราบ}

๖.รตนัตตยัปณามคาถา

หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย  เจวะ  สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ  ภะณามะ  เส.

พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณามะหัณณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ  พุทธัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง 

ธัมโม  ปะทีโป  วิยะ  ตัสสะ  สัตถุโน
โย  มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
โลกุตตะโร  โย  จะ  ตะทัตถะทีปะโน
วันทามิ  ธัมมัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง

สังโฆ  สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต
โย  ทิฏฐะสันโต  สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส
วันทามิ  สังฆัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง  วันทะยะตาภิสังขะตัง
ปุญญัง  มะยา  ยัง  มะมะ  สัพพุปัททะวา
มา  โหนตุ  เว  ตัสสะ  ปะภาวะสิทธิยา.

๗.สังเวคปริกิตตนปาฐะ

อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปันโน
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
ธัมโม  จะ  เทสิโต  นิยยานิโก
อุปะสะมิโก  ปะรินิพพานิโก
สัมโพธะคามี  สุคะตัปปะเวทิโต
มะยันตัง  ธัมมัง  สุตวา  เอวัง  ชะนามะ

ชาติปิ  ทุกขา
ชะราปิ  ทุกขา
มะระณัมปิ  ทุกขัง
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  ทุกขา
อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข
ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข
ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง
สัตขิตเตนะ  ปัญจุปาทานักขันธา  ทุกขา

เสยยะถีทัง
รูปูปาทานักขันโธ
เวทะนูปาทานักขันโธ
สัญญูปาทานักขันโธ
สังขารูปาทานักขันโธ
วิญญาณูปาทานักขันโธ
เยสัง  ปะริญญายะ
ธะระมาโน  โส  ภะคะวา
เอวัง  พะหุลัง  สาวะเก  วิเนติ
เอวังภาคา  จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโต
สาวะเกสุ  อะนุสาสะนี  พะหุลา  ปะวัตตะติ

รูปัง  อะนิจจัง
เวทะนา  อะนิจจา
สัญญา  อะนิจจา
สังขารา  อะนิจจา
วัญญาณัง  อะนิจจัง
รูปัง  อะนัตตา
เวทะนา  อะนัตตา
สัญญา  อะนัตตา
สังขารา  อะนัตตา
วัญญาณัง  อะนัตตา
สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา
สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ.

เต  มะยัง  โอติณณามหะ
ชาติยา
ชะรามะระเณนะ
โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ
ทุกโขติณณา
ทุกขะปะเรตา
อัปเปวะนามิมัสสะ
เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยา  ปัญญาเยถาติ.

จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง
สะระณัง  คะตา
ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ
ตัสสะ  ภะคะวะโต
สะสะนัง  ยะถาสัตติ
ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ
อะนุปะฏิปัชชามะ
สา  สา  โน  ปะฏิปัตติ
อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ.

๘.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

หันทะ  มะยัง  ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

หันทะทานิ  ภิกขะเว  อามันตะยามิ  โว
วะยะธัมมา  สังขารา
อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ
อะยัง  ตะถาคะตัสสะ  ปัจฉิมา วาจา.

๙.บทพิจารณาสังขาร

หันทะ  มะยัง  ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา
สัพเพ  สังขารา  ทุกขา
สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตา

อะธุวัง  ชีวิตัง
ธุวัง  มะระณัง
อะวัสสัง  มะยา  มะริตัพพัง
มะระณะปะริโยสานัง  เม  ชีวิตัง
ชีวิตัง  เม  อะนิยะตัง
มะระณัง  เม  นิยะตัง
วะตะ  อะยัง  กาโย
อะจิรัง  อะเปตะวิญญาโณ
ฉุฑโฑ  อะธิเสสสะติ
ปะฐะวิง  กะลิงคะรัง  อิวะ
นิรัตถัง

อนิจจา  วะตะ  สังขารา
อุปาทะวะยะ  ธัมมิโน
อุปัชชิตะวา  นิรุชฌันติ
เตสัง  วูปะสะโม  สุโข.

๑๐.สัพพปัตติทานคาถา(บทกรวดน้ำตอนเช้า)

หันทะ  มะยัง  สัพพะปัตติทานะคาถาโย  ภะณามะ  เส.

ปุญญัสสิทานิ  กะตัสสะ
ยานัญญานิ  กะตานิ  เม
เตสัญจะ  ภาคิโน  โหนตุ
สัตตานันตาปปะมาณะกา

เย  ปิยา  คุณะวันตา  จะ
มัยหัง  มาตาปิตาทะโย
ทิฏฐา  เม  จาปยะทิฏฐา  วา
อัญเญ  มัชฌัตตะเวริโน

สัตตา  ติฏฐันติ  โลกัสมิง  
เต  ภุมมา  จะตุโยนิกา
ปัญเจกะจะตุโวการา
สังสะรันตา  ภะวาภะเว

ญาตัง  เย  ปัตติทานัมเม
อะนุโมทันตุ  เต  สะยัง
เย  จิมัง  นัปปะชานันติ
เทวา  เตสัง  นิเวทะยุง

มะยา  ทินนานะ  ปุญญานัง
อะนุโมทะนะเหตุนา
สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ
อะเวรา  สุขะชีวิโน
เขมัปปะทัญจะ  ปัปโปนตุ
เตสาสา  สิชฌะตัง  สุภา.

ความคิดเห็น