บทสวดมนต์วันเกิด

บทสวดมนต์ตามวันเกิด

บทสวดมนต์วันเกิด

บทสวดมนต์ตามวันเกิดจะประกอบไปด้วย บทสวดมนต์ดังนี้

  1. โมรปริตร (สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์)
  2. อภยปริตร (สำหรับคนเกิดวันจันทร์)
  3. เมตตปริตร (สำหรับคนเกิดวันอังคาร)
  4. ขันธปริตร (สำหรับคนเกิดวันพุธ กลางวัน)
  5. อาฏานาฏิยปริตร (สำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน)
  6. วัฏฏกปริตร (สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี)
  7. ธชัคคปริตร (สำหรับคนเกิดวันศุกร์)
  8. อังคุลิมาลปริตร (สำหรับคนเกิดวันเสาร์)

๑.โมรปริตร (สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์)

     ช่วยพิทักษ์คุ้มครองป้องกันผู้สวดจากภยันตราย ศัตรู ผู้ที่คิดร้าย ช่วยให้แคล้วคลาด  เดินทางปลอดภัย

อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะรัสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะ
คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง

เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ
นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร
จะระติ  เอสะนา

อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะ
คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง

เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ
นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
มะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา
โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ.

๒.อภยปริตร (สำหรับคนเกิดวันจันทร์)

     ช่วยให้พ้นภัยพิบัติ  ฝันร้ายจะกลายเป็นดี  ผ่อนหนักให้เป็นเบา

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย
จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง
อะกันตัง  พุทธานุภาเวนะ
วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย
จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย
จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ.

๓.เมตตปริตร (สำหรับคนเกิดวันอังคาร)

     ช่วยให้มีแต่คนรัก  คนเมตตา  เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

กะระณียะมัตถะถุสะเลนะ
ยันตัง  สันตัง  ปะทัง  อะภิสะเมจจะ
สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ
สุวะโจ  จัสสะ  มุทุ  อะนะติมานี

สันตุสสะโก  จะ  สุภะโร  จะ
อัปปะกิจโจ  จะ  สัลละหุกะวุตติ
สันตินทริโย  จะ  นิปะโก  จะ
อัปปะคัพโภ  กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ

นะ  จะ  ขุททัง  สะมาจะเร  กิญจิ
เยนะ  วัญญู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง
สุขิโน  วา  เขมิโน  โหนตุ
สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

เย  เกจิ  ปาณะภูตัตถิ
ตะสา  วา  ถาวะรา  วา  อะนะวะเสสา
ทิฆา  วา  เย  มะหันตา  วา
มัชฌิมา  รัสสะกา  อะณุกะถูลา

ทิฏฐา  วา  เย  จะ  อะทิฏฐา
เย  จะ  ทูเร  วะสันติ  อะวิทูเร
ภูตา  วา  สัมภะเวสี  วา
สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

นะ  ปะโร  ปะรัง  นิกุพเพถะ
นาติมัญเญถะ  กัตถะจิ  นัง  กิญจิ
พยาโรสะนา  ปะฏิฆะสัญญา
นาญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา  ยะถา  นิยัง  ปุตตัง
อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ  สัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ  สัพพะโลกัสมิง
มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง
อุทธัง  อะโธ  จะ  ติริยัญจะ
อะสัมพาธัง  อะเวรัง  อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วา
สะยาโน  วา  ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ
เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ
พรัหมะเมตัง  วิหารัง  อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ  สีละวา
ทัสสะเนนะ  สัมปันโน
กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง
นะ  หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง
ปุนะเรตีติ.

๔.ขันธปริตร (สำหรับคนเกิดวันพุธ กลางวัน)

     ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสัตว์มีพิษและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

วิเรปักเขหิ  เม  เมตตัง
เมตตัง  เอราปะเถหิ  เม
ฉัพยาปุตเตหิ  เม  เมตตัง
เมตตัง  กัณหาโคตะมะเกหิ  จะ

อะปาทะเกหิ  เม  เมตตัง
เมตตัง  ทิปาทะเกหิ  เม
จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตัง
เมตตัง  พะหุปปะเทหิ  เม

มา  มัง  อะปาทะโก  หิงสิ
มา  มัง  หิงสิ  ทิปาทะโก
มา  มัง  จะตุปปะโท  หิงสิ
มา  มัง  หิงสิ  พะหุปปะโท

สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา
สัพเพ  ภูตา  จะ  เกวะลา
สัพเพ  ภัทรานิ  ปัสสันตุ
มา  กัญจิ  ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ  พุทโธ
อัปปะมาโณ  ธัมโม
อัปปะมาโณ  สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ  สิรีสะปานิ
อะหิ  วัจฉิกา  สะตะปะที
อุณณะนาภี  สะระพู  มูสิกา

กะตา  เม  รักขา  กะเต 
เม  ปะริตตัง
ปะฏิกกะมันตุ  ภูตานิ
โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต
นะโม  สัตตันนัง  สัมมาสัมพุทธานัง.

๕.อาฏานาฏิยปริตร (สำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน)

     ช่วยป้องกันอันตรายจากคุณสัย มนต์ดำ และพวกอมนุษย์ 

วิปัสสิสะ  นะมัตถุ
จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต
สิขิสสะปิ  นะมัตถุ
สะพพะภูตานุกัมปิโน

เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ
นหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน
นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ
มาระเสนัปปะมัททิโน

โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ
พราหมะณัสสะ  วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ  นะมัตถุ
วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ

อังคีระสัสสะ  มะมัตถุ
สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต
โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

เย  จาปิ  นิพพุตา  โลเก
ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง
เต  ชะนา  อะปิสุณา
มะหันตา  วีตะสาระทา

หิตัง  เทวะมะนุสสานัง  ยัง
นะมัสสันติ  โคตะมัง
วิชชาจาระณะสัมปันนัง
มะหันตัง  วีตะสาระทัง

เอเต  จัญเญ  จะ  สัมพุทธา
อะเนกะสะตะโกฏะโย
สัพเพ  พุทธา  อะสะมะสะมา
สัพเพ  พุทธา  มะหิทธิกา

สัพเพ  ทะสะพะลูเปตา
เวสารัชเชหุปาคะตา
สัพเพ  เต  ปะฏิชานันติ
อาสะภัณฐานะมุตตะมัง

สีหะนาทัง  นะทันเต  เต
ปะริสาสุ  วิสาระทา
พรัหมะจักกัง  ปะวัตเตนติ
โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง

อุเปตา  พุทธะธัมเมหิ
อัฏฐาระสะหิ  นายะกา
ทวัตติงสะลักขะณูเปตา
สีตยานุพยัญชะนาธะรา

พยามัปปะภายะ  สุปปะภา
สัพเพ  เต  มุนิกุญชะรา
พุทธา  สัพพัญญุโน
เอเต  สัพเพ  ขีณาสะวา  ชินา

มะหัปปะภา  มะหาเตชา
มะหาปัญญา  มะหัพพะลา
มะหาการุณิกา  ธีรา
สัพเพสานัง  สุขาวะหา

ทีปา  นาถา  ปะติฏฐา  จะ
ตาณา  เลณา  จะ  ปาณินัง
คะตี  พันธู  มะหัสสาสา
สะระณา  จะ  หิเตสิโน

สะเทวะกัสสะ  โลกัสสะ
สัพเพ  เอเต  ปะรายะนา
เตสาหัง  สิระสา  ปาเท
วันทามิ  ปุริสุตตะเม

วะจะสา  มะนะสา  เจวะ
วันทาเมเต  ตะถาคะเต
สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน
คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา

สะทา  สุเขนะ  รักขันตุ
พุทธา  สันติกะรา  ตุวัง
เตหิ  ตวัง  รักขิโต  สันโต
มุตโต  สัพพะภะเยนะ  จะ

สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
นิพพุโต  จะ  ตุวัง  ภะวะ

เตสัง  สัจเจนะ  สีเลนะ
ขันติเมตตาพะเลนะ  จะ
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

ปุรัตถิมัสมิง  ทิสาภาเค
สันติ  ภูตา  มะหิทธิกา
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

ทักขิณัสมิง  ทิสาภาเค
สันติ  เทวา  มะหิทธิกา
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

ปัจฉิมัสมิง  ทิสาภาเค
สันติ  นาคา  มิหิทธิกา
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

อุตตะรัสมิง  ทิสาภาเค
สันติ  ยักขา  มะหิทธิกา
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

ปุรัตถิเมนะ  ธะตะรัฏโฐ
ทักขิเณนะ  วิริฬหะโก
ปัจฉิเมนะ  วิรูปักโข
กุเวโร  อุตตะรัง  ทิสัง

จัตตาโร  เต  มะหาราชา
โลกะปาลา  ยะสัสสิโน
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

อากาสัฏฐา  จะ  ภุมมัฏฐา
เทวา  นาคา  มะหิทธิกา
เตปิ  ตุมหา  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

อิทธิมันโต  จะ  เย  เทวา
วะสันตา  อิธะ  สาสะเน
เตปิ  อัมเหนุรักขันตุ
อะโรเคนะ  สุเขนะ  จะ

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค  วินัสสะตุ
มา  เต  ภะวัตวันตะราโย
สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ
อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง.

๖.วัฏฏกปริตร (สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี)

     ช่วยป้องกันอัคคีภัย

อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ
สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา
เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

อาวัชชิตวา  ธัมมะพะลัง
สะริตวา  ปุพพะเก  ชิเน
สัจจะพะละมะวัส  สายะ
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา
สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา
มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา
ชาตะ  เวทะ  ปะฏิกกะมะ

สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง
มะหาปัช  ชะลิโต  สิขี
วัชเชสิ  โสฬะสะกะรีสานิ
อุทะกัง  ปัตวา  ยะถา  สิขี

สัจเจนะ  เม  สะโม  นัตถิ
เอสา  เม  สัจจะปาระมีติ.

๗.ธชัคคปริตร (สำหรับคนเกิดวันศุกร์)

     ช่วยให้หายหวาดกลัว พ้นภัยอันตรายจากที่สูง

เอวัม  เม  สุตัง
เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา
สาวัตถิยัง  วิหะระติ  เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ  อาราเม

ตัตระ  โข  ภะคะวา  ภิกขู
อามันเตสิ  ภิกขะโวติ
ภะทันเตติ  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต
ปัจจัสโสสุง

ภะคะวา  เอตะทะโวจะ
ภูตะปุพพัง  ภิกขะเว
เทวาสุระสังคาโม
สะมุปัพยุฬโห  อะโหสิ

อะถะโข  ภิกขะเว  สักโก
เทวานะมินโท  เทเว
ตาวะติงเส  อามันเตสิ

สะเจ  มาริสา  เทวานัง
สังคา  มะคะตานัง
อุปปัชเชยยะ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา

มะเมวะ  ตัสมิง  สะมะเย
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ
มะมัง  หิ  โว  ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง

ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  เม  ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ
อะถะ  ปะชาปะติสสะ
เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ

ปะชาปะติสสะ  หิ  โว
เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง

ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  ปะชาปะติสสะ
เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ

อะถะ  วะรุณัสสะ  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ

วะรุณัสสะ  หิ  โว  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง

ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ
อะถะ  อีสานัสสะ  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ

อีสานัสสะ  หิ  โว  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะตีติ

ตัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว
สักกัสสะ  วา  เทวานะมินทัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
ปะชาปะติสสะ  วา  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะ  ยะตัง

วะรุณัสสะ  วา  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
อีสานัสสะ  วา  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง

ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยเยถาปิ  โนปิ  ปะหิยเยถะ

ตัง  กิสสะเหตุ
สักโข  หิ  ภิกขะเว  เทวานะมินโท
อะวีตะราโค  อะวีตะโทโส
อะวีตะโมโห

ภิรุฉัมภี  อุตราสี  ปะลายีติ
อะหัญจะ  โข
ภิกขะเว  เอวัง  วะทามิ

สะเจ  ตุมหากัง  ภิกขะเว
อะรัญญะคะตานัง  วา  รุกขะ
มูละคะตานัง  วา
สุญญาคาระคะตานัง  วา

อุปปัชเชยยะ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
มะเมวะ  ตัสมิง  สะมะเย
อะนุสสะเรยยาถะ

อิติปิ  โส  ภะคะวา
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต  โลกะวิทู

อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ  ภะคะวาติ

มะมัง  หิ  โว  ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  มัง  อะนุสสะเรยยาถะ
อะถะ  ธัมมัง  อะนุสสะเรยยาถะ

สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วัญญูหี  ติ

ธัมมัง  หิโว  ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  ธัมมัง  อะนุสสะเรยยาถะ
อะถะ  สังฆัง  อะนุสสะเรยยาถะ

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย
ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง
โลกัสสา  ติ

สังฆัง  หิ  โว  ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

ตัง  กิสสะ  เหตุ
ตะถา  คะโตหิ  ภิกขะเว
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
วีตะราโค  วีตะโทโส
วีตะโมโห  อะภิรุอัจฉัมภี
อะนุตราสี  อะปะลายีติ
อิทะมะโวจะ  ภะคะวา
อิทัง  วตวานะ  สุคะโต
อะถาปะรัง
เอตะทะโวจะ  สัตถา

อะรัญเญ  รุกขะมูเล  วา
สุญญาคาเรวะ  ภิกขะโว
อะนุสสะเรถะ  สัมพุทธัง
ภะยั  ตุมหากะ  โน  สิยา

โน  เจ  พุทธัง  สะเรยยาถะ
โลกะเชฏฐัง  นะราสะภัง
อะถะ  ธัมมัง  สะเรยยาถะ
นิยยานิกัง  สุเทสิตัง

โน  เจ  ธัมมัง  สะเรยยาถะ
นิยยานิกัง  สุเทสิตัง
อะถะ  สังฆัง  สะเรยยาถะ
ปุญญักเขตตัง  อะนุตตะรัง

เอวัมพุทธัง  สะรันตานัง
ธัมมัง  สังฆัญจะ  ภิกขะโว
ภะยัง  วา  ฉัมภิตัตตัง  วา
โลมะหังโส  นะ  เหสสะตีติ.

๘.อังคุลิมาลปริตร (สำหรับคนเกิดวันเสาร์)

     ช่วยให้ชีวิตมีความสุข

ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ
ชาติยา  ชาโต
นาภิชานามิ  สัญจิจจะ
ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา
เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ
เต  โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ.


ความคิดเห็น