บทสวดมนต์สมาทานศีล 8

คำสมาทานศีล 8

บทสวดมนต์สมาทานศีล 8

(คำสมาทานศีล 8)

(1) ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(2) อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(3) อพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(4) มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(5) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(6) วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(7) นัจจะคีตะวาทิตะ วิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(8) อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิอัฏฐะ สิกขาปะทานิ (3 จบ)

        บทสวดมนต์สมาทานศีล 8 คำว่า "สมาทาน" แปลว่า รับเอาถือเอาเป็นข้อปฏิบัติ  โดยศีล 8 แต่ละข้อจะมีความหมายดังนี้

คำสมาทานศีล 8 แปล

  1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าให้
  2. เว้นจากการเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของของตน
  3. เว้นจากการทำผิดในกาม
  4. เว้นจากการพูดปด พูดเท็จ
  5. เว้นจากการดื่มน้ำเมา สุรา เมรัย
  6. เว้นจากการบริโภคอาการในยามวิกาล (ตั้งแต่เที่ยงจนถึงรุ่งเช้าวันใหม่)
  7. เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้องเล้นดนตรี และการตกแต่งร่างกายดอยดอกไม้และน้ำหอม
  8. เว้นจากการนอนบนที่นอนที่สูง มีนุ่นหรือสำสีอยู่ภายใน

การถือศีล 8 เหมาะกับใคร

      การถือศีล 8 จะนิยมปฏิบัติกันในหมู่ของคนที่นุ่งขาว ห่มขาว ปฏิบัติธรรมกันที่วัดหรือในบ้าน เป็นศีลที่เหมาะกับพุทธศาสนิกชนที่ที่ต้องการรักษาศีลที่มากขึ้นแต่ก็ไม่มากจนเกินไป


บทสวดมนต์สมาทานศีล8

ความคิดเห็น