บทสวดพาหุง หรือ บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา

บทสวดพาหุง หรือ บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา

บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา

(บทสวดพาหุง)

        เป็นบทสวดที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า ที่สามารถสยบพญามาร ผู้คิดทำลาย ใส่ร้ายป้ายสีที่เข้ามารุกรานราวีองค์พระพุทธเจ้าด้วยวิธีทางธรรม และทานบารมี โดยใน 8 บทย่อยจะกล่าวถึงพญามาร ผู้คิดทำลาย ใส่ร้ายป้ายสีแต่ละคน และวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้ในการสยบบุคคลเหล่านั้น

บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (บทสวดพาหุง)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.

พญามารหรือผู้คิดทำร้ายพระพุทธเจ้าในบทสวดพาหุงมีใครบ้าง

  1. พญามารพันกร
  2. อาฬวกยักษ์ คือ ยักษ์ที่ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณ
  3. พญาช้าง ชื่อ นาฬาคิรี
  4. มหาโจร ชื่อ องคุลีมาล
  5. นางจิญจมาณวิกา เป็นคนที่โกหกว่าตั้งครรภ์กับพระพุทธเจ้า
  6. สัจจกนิครนถ์ เป็นนักบวชในลัทธิอื่น
  7. พญานาคชื่อนันโทปนันทะ
  8. พรหม ชื่อ ท้าวพูกะ

บทสวดพาหุง หรือ บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา for Ipad

ความคิดเห็น