บทสวดอิติปิโส เสริมสิริมงคลครอบจักรวาล


บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ.

         บทสวดอิติปิโส หรือบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เป็นบทสวดที่พุทธคุณครอบจักรวาล คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย และเสริมความเป็นสิริมงคล โดยบทสวดนี้จะแบ่งออกเป็น 3 บทย่อยได้แก่

  1. พุทธานุสสติ (อิติปิ โส ภะคะวา......)
  2. ธัมนานุสสติ (สวากขาโต ภะคะวะตา......)
  3. สังฆานุสสติ (สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต......)

         โดยบทสวดอิติปิโสนี้ เนื้อหาคำแปลจะเป็นไปทางการสรรเสริญพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ไกลกิเลส สรรเสริญพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้เราปฎิบัติตาม สรรเสริญพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า บทสวดนี้สามารถสวดได้ทั้งเวลาเช้า เย็น และก่อนนอน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราครับ

วิธีสวดบทสวดอิติปิโส

         บทสวดอิติปิโสนี้โดยปกติแล้วสามารถสวดได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น เช้า เย็น หรือก่อนนอน แต่ที่นิยมกันมากที่สุดจะเป็นการรวมเอาบทสวดอิติปิโสมาอยู่ในบทสวดมนต์ก่อนนอน เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการสวดมนต์ 


บทสวดอิติปิโส

ความคิดเห็น