รวมบทสวดมนต์คาถาเจ้าแม่กวนอิม

ปกบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม
รวมบทสวดมนต์คาถาเจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมแบบย่อ (บทสวดคาถาหัวใจเจ้าแม่กวนอิม)

"โอม มา ณี แปะ หมี่ ฮง."

*ใช้สำหรับสวดเพื่อระลึกถึงเจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมแบบย่อ (คาถาหัวใจเจ้าแม่กวนอิม)
บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมแบบย่อ (คาถาหัวใจเจ้าแม่กวนอิม)

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ภาษาจีน (ต้นฉบับ)

นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง
กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสิ่อิมผู่สัก...{กราบ}

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง
กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสิ่อิมผู่สัก...{กราบ}

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง
กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสิ่อิมผู่สัก...{กราบ}

นำโมฮู๊ก นำโมหวบ นำโมเจ็ง
นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง
วงสิ่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อ
ฮวดโต เกียล้อฮวดโต

เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง
ติ่ล้อซิ้ง นั้งลิ่หลั่ง หลั่งลิซิ้ง เจ็กเฉียก
ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง นำโมม่อออ

ปวกเหยียปอล้อบิ๊ก.
บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม ภาษาจีน ต้นฉบับ
บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม ภาษาจีน ต้นฉบับ

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม มหากรุณาธรณีสูตร ภาษาจีน

      เมื่อสวดแล้วเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครับ และคนรอบข้าง อีกทั้งยังป้องกันอัปมงคลทั้งหลายไม่ให้เข้ามาในบ้าน ป้องกันไสยศาสตร์ต่างๆ ควรสวดครั้งละ 3 จบ หรือ 9 จบ ก็ได้

[ประนมมือ]

"โชย ซิ่ว โชย งั่ง บ่อ ไหง ไต่ ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว" {3 จบ}

"ปึง ซือ ออ นี ทอ ยู ไล้" {3 จบ}

          นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย.   นำ มอ ออ ลี เย.   ผ่อ ลู กิด ตี ชอ ปอ ลา เย.   ผู่ ที สัต ตอ ผ่อ เย.   หม่อ ฮอ สัก ตอ ผ่อ เย.   หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย งัน.   สัต พัน ลา ฮัว อี.   ซู ตัน นอ ตัน เซ.   นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย.   ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ.   นำ มอ นอ ลา กิน ซี.   ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม.   สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง.   ออ ซี เย็น.   สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นะ มอ พอ เค.   มอ ฮัว เตอ เตา.   ตัน จิต ทอ.   งัน ออ พอ ลู ซี.   ลู เกีย ตี. เกีย ลอ ตี.   อี ซี ลี.   หม่อ ฮอ ผู่ ที สัก ตอ.   สัต พอ สัต พอ.   มอ ลา มอ ลา.   มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน.   กี ลู กี ลู กิด มง.   ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี.   หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี.   ทอ ลา ทอ ลา.   ตี ลี นี.   สิด ฮู ลา เย.   เจ ลา เจ ลา.   มอ มอ ฮัว มอ ลา หมก ตี ลี.   อี ซี อี ซี.   สิด นอ สิด นอ.   ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี.   ฮัว ซอ ฮัว ซัน.   ฮู ลา เซ เย.   ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา.   ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี.   ซอ ลา ซอ ลา.   สิด ลี สิด ลี.   ซู ลู ซู ลู.   ผู่ ถี่ เย ผู่ ที เย.   ผู่ ทอ เย ผู่ ถ่อ เย.   มี ตี ลี เย.   นอ ลา กิน ชี.   ตี ลี สิด นี นอ.   ผ่อ เย มอ นอ.   ซอ ผ่อ ฮอ.   สิด ถ่อ เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   สิด ทอ ยี อี.   สิด พัน ลา เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   นอ ลา กิน ซี.   ซอ ผ่อ ฮอ.   มอ ลา นอ ลา.   ซอ ผ่อ ฮอ.   สิด ลา เซง ออ หมก เค เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   นอ ลา กินซี พัน เค ลา เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย.   นำ มอ ออ ลี เย.   ผ่อ ลู กิด ตี.   ชอ พัน ลา เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.   งัน สิด ติน ตู.   มัน ตอ ลา.   ปัด ถ่อ เย.   ซอ ผ่อ ฮอ.

บทสวดมนต์คาถาเจ้าแม่กวนอิม มหากรุณาธารณี ภาษาจีน
คาถาเจ้าแม่กวนอิม มหากรุณาธารณี ภาษาจีน

มหามนต์คาถา "เจ้าแม่กวนอิม" มหากรุณาธารณี(แบบธิเบต)

นโมรัตนตรายาย นโมอารยะ
อวโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตวายะ

มหาสัตตวายะ มหาการุณิกายะ
โอม สะวะละวะติ ศุททะนะตัสยะ

นมัสกฤตวานิมางอาระยะ
อวโลกิเตศะวะระลันตะภา นโมนิลากันถะ

ศรีมหาปะฏะศะมิ สระวาทวะตะศุภัม
อสิยูม สะรวะสัตตวะ

นโมปวสัตตวะ นโมภะคะ มะภะเตตุ
ตัทยะถา โอมอวโลกา โลกาเต

กาละติ อีศิลี มหาโพธิสัตตวะ
สาโพสาโพ มะรามะรา มะศิมะศิ

ฤธะยุ คุรุคุรุฆามัม ธูรูธูรูภาษียะติ
มหาภาษียะติ ธาระธาระ ถิรินี

ศะวะรายะ ชะละชะละ มามะภามะละ
มุธิริ เอหิเอหิ ศินะศินะ

อิละลินภะละศรี ภาษาภาษิน
การะศะยะ หูลุหูลุมะระ หุลุหุลุศรี

สะระสะระ สีรีสีรี สุรุสุรุ พุทธายะพุทธายะ
โพธายะโพธายะ ไมตรีเย

นิละกันสะตะ ตริสะระณะ
ภะยะมะนะ สวาหา สีตายะ สวาหา

มหาสีตายะ สวาหา สีตายเย
ศะวะรายะ สวาหา นิลากันถิ สวาหา

มะละนะละ สวาหา ศรีสิงหะมุขายะ
สวาหา สะระวะมหาอัสตายะ

สวาหา จักระอัสตายะ สวาหา
ปัทมะเกสายะ สวาหา นีละกันเต

ปันตะลายะ สวาหา โมโผลิศังกะรายะ
สวาหา นโมรัตนตรายายะ

นโมอารยะ อวโลกิเตสะวะรายะ
สวาหา โอมสิทธยันตุ มันตรา
ปะทายะ สวาหา.

บทสวดมนต์มหามนต์คาถาเจ้าแม่กวนอิมมหากรุณาธารณี แบบธิเบต
บทสวดมนต์มหามนต์คาถาเจ้าแม่กวนอิมมหากรุณาธารณี แบบธิเบต

ของไหว้เจ้าแม่กวนอิม

   สำหรับของไหว้เจ้าแม่กวนอิมจะประกอบไปด้วยของดังนี้

  1. ธูป  9 ดอก
  2. เทียน 2 เล่ม
  3. น้ำชา 3 ถ้วย
  4. แจกัน 2 ใบ (สำหรับใส่ดอกไม้ เช่น ดอกบัว เป็นต้น)
  5. ผลไม้ 2 ชนิด (ห้ามถวาย มังคุด, ระกำ, ละมุด, มะม่วง และพุทรา)
  6. ขนมเปี๊ยะ หรือขนมไหว้พระจันทร์ 1 ชิ้น

      โดยจะต้องนำทุกอย่างที่เตรียมไว้จัดวางบริเวณด้านหน้าขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่ต้องการบูชา แล้วค่อยเริ่มจุดธูปเทียนสวดคาถาเจ้าแม่กวนอิมตามลำดับได้เลย


ความคิดเห็น