บทสวดมนต์วันพระ สวดได้เองที่บ้าน ฟรี PDF ดาวน์โหลด

บทสวดมนต์วันพระ ฟรี PDF ดาวน์โหลด
บทสวดมนต์วันพระ

บทสวดมนต์วันพระ ฟรี PDF ดาวน์โหลด...คลิก       

     บทสวดมนต์วันพระ เป็นบทสวดมนต์ที่สามารถสวดเองได้ที่บ้าน  เหมาะสำหรับสวดในช่วงวันพระธรรมดา และวันพระใหญ่ (วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชาวัน, วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา) ก็สามารถนำบทสวดนี้ไปใช้เป็นแม่แบบในการสวดได้เช่นกัน โดยบทสวดมนต์วันพระจะประกอบด้วย 9 บทสวดย่อย ดังนี้

  1. บทสวดอะระหัง สัมมา (บทกราบพระรัตนตรัย)
  2. บทสวดนะโม ตัสสะ 3 จบ (บทนมัสการพระพุทธเจ้า)
  3. บทสวดพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ (บทไตรสรณคมน์)
  4. คำสมาทานศีล ๕
  5. บทสวดอิติปิโส (บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย)
  6. บทสวดพาหุง  (บทพุทธชัยมงคลคาถา)
  7. คาถาชินบัญชร
  8. บทสวดมหากา (ชัยปริตร)
  9. คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

ช่วงเวลาที่เหมาะในการสวดคือ ช่วงเช้า และ ก่อนนอน

บทสวดมนต์วันพระ ประกอบด้วย 9 บทสวดย่อย

1.บทสวดอะระหัง สัมมา (บทกราบพระรัตนตรัย)

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

2.บทสวดนะโม ตัสสะ 3 จบ (บทนมัสการพระพุทธเจ้า)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ...{กราบ}

3.บทสวดพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ (บทไตรสรณคมน์)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
...{กราบ}

4.คำสมาทานศีล ๕

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

5.บทสวดอิติปิโส (บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ
...{กราบ}

6.บทสวดพาหุง (บทพุทธชัยมงคลคาถา)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
...{กราบ}

7.คาถาชินบัญชร

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง
ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ
เทวานัง ปิยะตัง สุตวา

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา   
    เชตวา มารัง สะวาหะนัง
    จะตุสัจจาสะภัง ระสัง   
    เย ปิวิงสุ นะราสะภา

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา  
    อัฏฐะวีสะติ นายะกา
    สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง   
    มัตถะเก เต มุนิสสะรา

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง   
    พุทโธ ธัมโม ทวิโลจะเน
    สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง   
    อุเร สัพพะคุณากะโร

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ   
     สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
    โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  
    โมคคัลลาโน จะวามะเก

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง   
    อาสุง อานันทะราหุลา
    กัสสะโป จะ มะหานาโม  
    อุภาสุง วามะโสตะเก

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง   
    สุริโย วะ ปะภังกะโร
    นิสินโน สิริสัมปันโน   
    โสภิโต มุนิ ปุงคะโว

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร  
    มะเหสี จิตตะวาทะโก
   โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง  
    ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ  
    อุปาลี นันทะ สีวะลี
    เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา  
    นะลาเฏ ติละกา มะมะ

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา    
    วิชิตา ชินะสาวะกา
    เอตาสีติ มะหาเถรา    
    ชิตะวันโต ชิโนระสา
    ชะลันตา สีลาละเตเชนะ   
    อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ   
    ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
    ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ  
    วาเม อังคุลิมาละกัง

๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ  
    อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
    อากาเส ฉะทะนัง อาสิ  
    เสสา ปาการะสัณฐิตา

๑๒.ชินาณา วะระสังยุตตา  
     สัตตัปปาการะลังกะตา
     วาตะปิตตาทิสัญชาตา   
     พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ   
     อะนันตะชินะเตชะสา
     วะสะโต เม สะกิจเจนะ  
     สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  
     วิหะรันตัง มะหีตะเล
     สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ  
     เต มะหาปุริสาสะภา

๑๕.อิเจวะมันโต  สุคุตโต สุรักโข
      ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
      ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโค
      สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
      สัทธัมมานุภาวะปาลิโต
      จะรามิ ชินะปัญชะเรติ
...{กราบ}

8.บทสวดมหากา (ชัยปริตร)

มะหาการุณิโก   นาโถ
หิตายะ   สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา   ปาระมี สัพพา
ปัตโต   สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ
โหตุ   เต  ชะยะมังคะลัง.

ชะยันโต   โพธิยา   มูเล
สักกะยานัง   นันทิวัฑฒะโน
เอวัง   ตะหัง   วิชะโย  โหหิ
ชะยัสสุ   ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก
สีเส   ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก    สัพพะพุทธานัง
อัคคัปปัตโต   ปะโมทะติ.

สุนักขัตตัง   สุมังคะลัง
สุปะภาตัง   สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ   สุมุหุตโต   จะ
สุยิฏฐัง   พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง    กายะกัมมัง
วาจากัมมัง   ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง   มะโนกัมมัง
ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ   กัตตะวานะ
ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ...{กราบ}

9.คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิด
เเก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหตุ 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันเเละกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้เบียนเบียดซึ่งกันเเละกันเลย

อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ...{สาธุ}


บทสวดมนต์วันพระก่อนนอน / ทุกวันพระให้สวดมนต์บทนี้ / บทสวดมนต์วันพระ ที่บ้าน / สวดมนต์วันพระ แผ่เมตตา

ความคิดเห็น