คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

ปกคำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

เป็นคำที่จะใช้สวดก่อนที่จะถวายดอกไม้ธูปเทียน ช่วงเวียนเทียนตอนเย็น

{ประนมมือพร้อมถือดอกไม้ธูปเทียน}

อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง.

สัมมาสัมพุธโธ จาตุริงคิเก สาวะกะสินติปาเต โอวาทะปาติโมกขัง อุททิสิ ตะทา ตทา หิ อัฑฒะเตระสานิ สัพเพสังเวยะ.

ขีณาสวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพหิ เต อะนามันติตา วะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา เวฬุวะเน.

กะลันทะกะนิวาเป มาฆะปุณณะ มิยัง วัฑฒะมานะ กัจฉายายะ ตัสมิญจะ สันนิปาเต ภะคะวะตา วิสุทธูโปสะถัง.

อะกาสิ อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะสันนนนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัฑฒะเตระสานิ.

ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยังตักกาละสะทิสัง.

สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสะระมานา อิมัสมิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ.

ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุโน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิมิ สักกาเร ทุคคะตะัณณา การะภูติ.

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ....{จบ}

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

/ คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน  / บทสวดมนต์วันมาฆบูชา /

ความคิดเห็น