โอวาทะปาฏิโมกข์คาถา

ปกโอวาทะปาฏิโมกข์คาถา

โอวาทะปาฏิโมกข์คาถา

       โอวาทะปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้แสดงในช่วง 20 พรรษาแรกหลังจากตรัสรู้ให้แก่พระสงฆ์สาวก โดยจะกล่าวถึงหัวใจหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมี 3 หลักการ, 4 อุดมการณ์ และ 6 วิธีการ ดังนี้

3 หลักการ ได้แก่

 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
 3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์

4 อุดมการณ์ ได้แก่

 1. ความอดทนอดกลั้น
 2. การมุ่งให้ถึงนิพพาน
 3. การไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากทั้งกายและใจ
 4. การปฏิบัติให้จิตใจสงบจากความโลภ โกรธ หลง

6 วิธีการ ได้แก่

 1. การไม่กล่าวร้าย
 2. การไม่ทำร้าย
 3. การสำรวม
 4. การรู้จักประมาณในการบริโภค
 5. การปฏิบัติชีวิตโดยสันโดษ
 6. การเพียรพัฒนาจิตใจให้สมถะ
โอวาทะปาฏิโมกข์คาถา

บทสวดโอวาทะปาฏิโมกข์คาถา

{หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามา เส}

สัพพะปา ปัสสะ อะกะระณัง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
เอตัง พุทานะสาสะนัง
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
ปาติโมกเข จะ สังวะโร
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
อะธิจิตเต จะ อาโยโค
เอตัง พุทธานะสาสะนัง./ โอวาทะปาฏิโมกข์คาถา / บทสวดโอวาทะปาฏิโมกข์ /

ความคิดเห็น