บทสวดมนต์วันมาฆบูชา ฟรี PDF ดาวน์โหลด

ปกบทสวดมนต์วันมาฆบูชา ฟรี PDF ดาวน์โหลด

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ในอดีตคือ วันที่พระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูป มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย โดยในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทำการแสดง โอวาทปาติโมกข์ ให้กับสาวก ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

บทสวดที่ใช้ในวันนี้หลักๆจะประกอบด้วย 3 บทสวดดังนี้

  1. โอวาทะปาฏิโมกข์คาถา (เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า)
  2. คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
  3. บทสวดเวียนเทียน วันมาฆบูชา (บทสวดอิติปิโส)

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา ฟรี PDF ดาวน์โหลด

บทสวดโอวาทะปาฏิโมกข์คาถา

ใช้สวดเพื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงให้แก่สาวกในวันมาฆบูชา

{หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามา เส}

สัพพะปา ปัสสะ อะกะระณัง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
เอตัง พุทานะสาสะนัง
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
ปาติโมกเข จะ สังวะโร
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
อะธิจิตเต จะ อาโยโค
เอตัง พุทธานะสาสะนัง....{จบ}

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

เป็นคำที่จะใช้สวดก่อนที่จะถวายดอกไม้ธูปเทียน ช่วงเวียนเทียนตอนเย็น

{ประนมมือพร้อมถือดอกไม้ธูปเทียน}

อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง.

สัมมาสัมพุธโธ จาตุริงคิเก สาวะกะสินติปาเต โอวาทะปาติโมกขัง อุททิสิ ตะทา ตทา หิ อัฑฒะเตระสานิ สัพเพสังเวยะ.

ขีณาสวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพหิ เต อะนามันติตา วะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา เวฬุวะเน.

กะลันทะกะนิวาเป มาฆะปุณณะ มิยัง วัฑฒะมานะ กัจฉายายะ ตัสมิญจะ สันนิปาเต ภะคะวะตา วิสุทธูโปสะถัง.

อะกาสิ อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะสันนนนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัฑฒะเตระสานิ.

ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยังตักกาละสะทิสัง.

สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสะระมานา อิมัสมิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ.

ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุโน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิมิ สักกาเร ทุคคะตะัณณา การะภูติ.

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ....{จบ}

บทสวดเวียนเทียน วันมาฆบูชา (บทสวดอิติปิโส)

     เป็นบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เป็นบทสวดที่พุทธคุณครอบจักรวาล คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย และเสริมความเป็นสิริมงคล โดยจะแบ่งเป็น 3 ท่อน เวลาเดินเวียนเทียนให้สวดรอบละท่อน ดังนี้

{เวียนเทียนรอบแรก ให้คิดถึงพระพุทธ}
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ.

{เวียนเทียนรอบสอง ให้คิดถึงพระธรรม}
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ.

{เวียนเทียนรอบสาม ให้คิดถึงพระสงฆ์}
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ....{จบ}

/บทสวดมนต์วันมาฆบูชา / โอวาทะปาฏิโมกข์คาถา / คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน / บทสวดเวียนเทียน วันมาฆบูชา

ความคิดเห็น