บทสวดมนต์คนเกิดวันศุกร์(ธชัคคปริตร)

  

ปกบทสวดคนเกิดวันศุกร์(ธชัคคปริตร)

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันศุกร์(ธชัคคปริตร)

      บทสวดธชัคคปริตร เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ โดยจะนิยมสวดเพื่อช่วยบรรเทาความหวาดกลัวสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ช่วยให้ผู้สวดรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้น

ขั้นตอนสวดมนต์คนเกิดวันศุกร์จะมีการสวดมนต์อยู่ 3 บทตามลำดับดังนี้

  1. บทบูชาพระรัตนตรัย
  2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)
  3. บทธชัคคปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันศุกร์)

โดยเนื้อหาบทสวดแต่ละบทจะมีดังนี้

บทบูชาพระรัตนตรัย

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

บทธชัคคปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันศุกร์)

เอวัม  เม  สุตัง
เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา
สาวัตถิยัง  วิหะระติ  เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ  อาราเม

ตัตระ  โข  ภะคะวา  ภิกขู
อามันเตสิ  ภิกขะโวติ
ภะทันเตติ  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต
ปัจจัสโสสุง

ภะคะวา  เอตะทะโวจะ
ภูตะปุพพัง  ภิกขะเว
เทวาสุระสังคาโม
สะมุปัพยุฬโห  อะโหสิ

อะถะโข  ภิกขะเว  สักโก
เทวานะมินโท  เทเว
ตาวะติงเส  อามันเตสิ

สะเจ  มาริสา  เทวานัง
สังคา  มะคะตานัง
อุปปัชเชยยะ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา

มะเมวะ  ตัสมิง  สะมะเย
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ
มะมัง  หิ  โว  ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง

ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  เม  ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ
อะถะ  ปะชาปะติสสะ
เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ

ปะชาปะติสสะ  หิ  โว
เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง

ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  ปะชาปะติสสะ
เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ

อะถะ  วะรุณัสสะ  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ

วะรุณัสสะ  หิ  โว  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง

ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ
อะถะ  อีสานัสสะ  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ

อีสานัสสะ  หิ  โว  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะตีติ

ตัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว
สักกัสสะ  วา  เทวานะมินทัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
ปะชาปะติสสะ  วา  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะ  ยะตัง

วะรุณัสสะ  วา  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
อีสานัสสะ  วา  เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง

ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยเยถาปิ  โนปิ  ปะหิยเยถะ

ตัง  กิสสะเหตุ
สักโข  หิ  ภิกขะเว  เทวานะมินโท
อะวีตะราโค  อะวีตะโทโส
อะวีตะโมโห

ภิรุฉัมภี  อุตราสี  ปะลายีติ
อะหัญจะ  โข
ภิกขะเว  เอวัง  วะทามิ

สะเจ  ตุมหากัง  ภิกขะเว
อะรัญญะคะตานัง  วา  รุกขะ
มูละคะตานัง  วา
สุญญาคาระคะตานัง  วา

อุปปัชเชยยะ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
มะเมวะ  ตัสมิง  สะมะเย
อะนุสสะเรยยาถะ

อิติปิ  โส  ภะคะวา
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต  โลกะวิทู

อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ  ภะคะวาติ

มะมัง  หิ  โว  ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  มัง  อะนุสสะเรยยาถะ
อะถะ  ธัมมัง  อะนุสสะเรยยาถะ

สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วัญญูหี  ติ

ธัมมัง  หิโว  ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

โน  เจ  ธัมมัง  อะนุสสะเรยยาถะ
อะถะ  สังฆัง  อะนุสสะเรยยาถะ

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย
ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง
โลกัสสา  ติ

สังฆัง  หิ  โว  ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา
โส  ปะหิยยิสสะติ

ตัง  กิสสะ  เหตุ
ตะถา  คะโตหิ  ภิกขะเว
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
วีตะราโค  วีตะโทโส
วีตะโมโห  อะภิรุอัจฉัมภี
อะนุตราสี  อะปะลายีติ
อิทะมะโวจะ  ภะคะวา
อิทัง  วตวานะ  สุคะโต
อะถาปะรัง
เอตะทะโวจะ  สัตถา

อะรัญเญ  รุกขะมูเล  วา
สุญญาคาเรวะ  ภิกขะโว
อะนุสสะเรถะ  สัมพุทธัง
ภะยั  ตุมหากะ  โน  สิยา

โน  เจ  พุทธัง  สะเรยยาถะ
โลกะเชฏฐัง  นะราสะภัง
อะถะ  ธัมมัง  สะเรยยาถะ
นิยยานิกัง  สุเทสิตัง

โน  เจ  ธัมมัง  สะเรยยาถะ
นิยยานิกัง  สุเทสิตัง
อะถะ  สังฆัง  สะเรยยาถะ
ปุญญักเขตตัง  อะนุตตะรัง

เอวัมพุทธัง  สะรันตานัง
ธัมมัง  สังฆัญจะ  ภิกขะโว
ภะยัง  วา  ฉัมภิตัตตัง  วา

โลมะหังโส  นะ  เหสสะตีติ....{กราบ}

บทสวดคนเกิดวันศุกร์(ธชัคคปริตร)

ความคิดเห็น