บทสวดมนต์คนเกิดวันอาทิตย์(โมรปริตร)

ปกบทสวดคนเกิดวันอาทิตย์(โมรปริตร)

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์(โมรปริตร)

      บทสวดโมรปริตร เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ โดยจะนิยมสวดเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากการเดินทาง

ขั้นตอนสวดมนต์คนเกิดวันอาทิตย์จะมีการสวดมนต์อยู่ 3 บทตามลำดับดังนี้

  1. บทบูชาพระรัตนตรัย
  2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)
  3. บทโมรปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์)

โดยเนื้อหาบทสวดแต่ละบทจะมีดังนี้

บทบูชาพระรัตนตรัย

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

บทโมรปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์)

อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะรัสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะ
คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง

เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ
นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร
จะระติ  เอสะนา

อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะ
คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง

เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ
นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
มะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา

โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ....{กราบ}

บทสวดคนเกิดวันอาทิตย์(โมรปริตร)

ความคิดเห็น