บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธ กลางคืน(อาฏานาฏิยปริตร)

  

ปกบทสวดคนเกิดวันพุธ กลางคืน(อาฏานาฏิยปริตร)

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน(อาฏานาฏิยปริตร)

      บทสวดอาฏานาฏิยปริตร เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนที่เกิดวันพุธ กลางคืน โดยจะนิยมสวดเพื่อป้องกันจากภัยอันตรายทั้งปวง ไม่ว่าภัยนั้นจะมาจากมนุษย์ หรือ อมนุษย์ ก็ตาม บทสวดนี้สามารถช่วยป้องกันได้หมด

ขั้นตอนสวดมนต์คนเกิดวันพุธ กลางคืนจะมีการสวดมนต์อยู่ 3 บทตามลำดับดังนี้

  1. บทบูชาพระรัตนตรัย
  2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)
  3. บทอาฏานาฏิยปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน)

โดยเนื้อหาบทสวดแต่ละบทจะมีดังนี้

บทบูชาพระรัตนตรัย

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

บทอาฏานาฏิยปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน)

วิปัสสิสะ  นะมัตถุ
จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต
สิขิสสะปิ  นะมัตถุ
สะพพะภูตานุกัมปิโน

เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ
นหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน
นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ
มาระเสนัปปะมัททิโน

โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ
พราหมะณัสสะ  วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ  นะมัตถุ
วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ

อังคีระสัสสะ  มะมัตถุ
สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต
โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

เย  จาปิ  นิพพุตา  โลเก
ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง
เต  ชะนา  อะปิสุณา
มะหันตา  วีตะสาระทา

หิตัง  เทวะมะนุสสานัง  ยัง
นะมัสสันติ  โคตะมัง
วิชชาจาระณะสัมปันนัง
มะหันตัง  วีตะสาระทัง

เอเต  จัญเญ  จะ  สัมพุทธา
อะเนกะสะตะโกฏะโย
สัพเพ  พุทธา  อะสะมะสะมา
สัพเพ  พุทธา  มะหิทธิกา

สัพเพ  ทะสะพะลูเปตา
เวสารัชเชหุปาคะตา
สัพเพ  เต  ปะฏิชานันติ
อาสะภัณฐานะมุตตะมัง

สีหะนาทัง  นะทันเต  เต
ปะริสาสุ  วิสาระทา
พรัหมะจักกัง  ปะวัตเตนติ
โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง

อุเปตา  พุทธะธัมเมหิ
อัฏฐาระสะหิ  นายะกา
ทวัตติงสะลักขะณูเปตา
สีตยานุพยัญชะนาธะรา

พยามัปปะภายะ  สุปปะภา
สัพเพ  เต  มุนิกุญชะรา
พุทธา  สัพพัญญุโน
เอเต  สัพเพ  ขีณาสะวา  ชินา

มะหัปปะภา  มะหาเตชา
มะหาปัญญา  มะหัพพะลา
มะหาการุณิกา  ธีรา
สัพเพสานัง  สุขาวะหา

ทีปา  นาถา  ปะติฏฐา  จะ
ตาณา  เลณา  จะ  ปาณินัง
คะตี  พันธู  มะหัสสาสา
สะระณา  จะ  หิเตสิโน

สะเทวะกัสสะ  โลกัสสะ
สัพเพ  เอเต  ปะรายะนา
เตสาหัง  สิระสา  ปาเท
วันทามิ  ปุริสุตตะเม

วะจะสา  มะนะสา  เจวะ
วันทาเมเต  ตะถาคะเต
สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน
คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา

สะทา  สุเขนะ  รักขันตุ
พุทธา  สันติกะรา  ตุวัง
เตหิ  ตวัง  รักขิโต  สันโต
มุตโต  สัพพะภะเยนะ  จะ

สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
นิพพุโต  จะ  ตุวัง  ภะวะ

เตสัง  สัจเจนะ  สีเลนะ
ขันติเมตตาพะเลนะ  จะ
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

ปุรัตถิมัสมิง  ทิสาภาเค
สันติ  ภูตา  มะหิทธิกา
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

ทักขิณัสมิง  ทิสาภาเค
สันติ  เทวา  มะหิทธิกา
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

ปัจฉิมัสมิง  ทิสาภาเค
สันติ  นาคา  มิหิทธิกา
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

อุตตะรัสมิง  ทิสาภาเค
สันติ  ยักขา  มะหิทธิกา
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

ปุรัตถิเมนะ  ธะตะรัฏโฐ
ทักขิเณนะ  วิริฬหะโก
ปัจฉิเมนะ  วิรูปักโข
กุเวโร  อุตตะรัง  ทิสัง

จัตตาโร  เต  มะหาราชา
โลกะปาลา  ยะสัสสิโน
เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

อากาสัฏฐา  จะ  ภุมมัฏฐา
เทวา  นาคา  มะหิทธิกา
เตปิ  ตุมหา  อะนุรักขันตุ
อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ

อิทธิมันโต  จะ  เย  เทวา
วะสันตา  อิธะ  สาสะเน
เตปิ  อัมเหนุรักขันตุ
อะโรเคนะ  สุเขนะ  จะ

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค  วินัสสะตุ
มา  เต  ภะวัตวันตะราโย
สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ

อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง....{กราบ}

บทสวดคนเกิดวันพุธ กลางคืน(อาฏานาฏิยปริตร)

ความคิดเห็น