บทสวดมนต์คนเกิดวันจันทร์(อภยปริตร)

ปกบทสวดคนเกิดวันจันทร์(อภยปริตร)

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันจันทร์(อภยปริตร)

      บทสวดอภยปริตร เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ โดยจะนิยมสวดเพื่อคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และช่วยป้องกันผู้สวดจากฝันร้ายต่างๆ

ขั้นตอนสวดมนต์คนเกิดวันจันทร์จะมีการสวดมนต์อยู่ 3 บทตามลำดับดังนี้

  1. บทบูชาพระรัตนตรัย
  2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)
  3. บทอภยปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันจันทร์)

โดยเนื้อหาบทสวดแต่ละบทจะมีดังนี้

บทบูชาพระรัตนตรัย

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

บทอภยปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันจันทร์)

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย
จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง
อะกันตัง  พุทธานุภาเวนะ
วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย
จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ  โย
จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ....{กราบ}

บทสวดคนเกิดวันจันทร์(อภยปริตร)

ความคิดเห็น