คาถาบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

ปกบทความคาถาบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

บทสวดคาถาบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

บทที่ 1

โอม ไจ มาตา ดี...{3 จบ}

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา...{3 จบ}

โอม ศรี มหา อุมาเทวะไย นะมะห์...{3 จบ}

โอม โรคา นะเศษา นะปะหัมสิตุษฎา
รุษตาตุกามาน สะกะลา นะภีษะตาน
ตะวามา ศะริตานาม นะวิปัน นะรานาม
ตะวามา ศะริตายา ศะระยะตาม ประยันติ.
บทสวดคาถาบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี บทที่ 1

บทที่ 2  (อ้างอิงจากวัดทวีการะอนันต์)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธธัสสะ...{3 จบ}

คุรุเทวะ นะมามิหัง
โอม ปาระพะตี กาลีทุรคา
ปิยังมะมะ ทุติยัมปิ ปาระพะตี
กาลีทุรคา ปิยังมะมะ ตะติยัมปิ
ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ.
บทสวดคาถาบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี บทที่ 2

พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีคือใคร

        พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า "พระปารวตี" โดยมีชื่อในภาษาอังกฤษคือ "Parvati" พระนางเป็นเทพในศาสนาฮินดูองค์หนึ่ง ซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระชายา หรือภรรยาของพระศิวะ และเป็นมารดา หรือแม่ของพระพระพิฆเนศและพระขันธกุมาร 

        สัตว์พาหนะของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หรือ พระแม่กาลี ก็คือ "เสือโคร่งอินเดีย"  

รูปปั้นพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีเต็มตัว

พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีช่วยเรื่องอะไร

        สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีถือว่าเป็นเทพแห่งชัยชนะ เป็นเทพที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และช่วยประทานพรด้านความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นเป็นสุข

ปางอวตารพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีมีปางอวตารทั้งหมดกี่ปาง?

        ปางอวตารของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หรือ พระปารวตี จะมีอยู่ทั้งหมด 9 ปาง ดังนี้

 1. ปางไศลปุตรี (พระแม่ไศลปุตรี) 
 2. ปางพรหมจาริณี (พระแม่พรหมจาริณีเทวี)
 3. ปางจันทรฆัณฎา (จันทรฆัณฎา)
 4. ปางกูษามาณฑา (พระแม่กูษามาณฑา)
 5. ปางสกันทมาตา (พระแม่สกันทมาตา)
 6. ปางกาตยานี หรือ ปางทุรคา (พระแม่ทุรคา)
 7. ปางกาลราตรี หรือ ปางกาลี (พระแม่กาลี)
 8. ปางมหาเคารี (พระแม่มหาเคารี)
 9. ปางสิทธิธาตรี (พระแม่สิทธิธาตรี)

ไหว้พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีได้ที่ไหน?

 • วัดแขก สีลม วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ
 • วิหารพระแม่กาลี พัทยา จ.ชลบุรี
 • วัดเทพมณเทียร สมาคมฮินดูสมาช ถนนรัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่
#คาถาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี / #บูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ไหน / #พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี / #พระปารวตี

ความคิดเห็น