บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวัน (ขันธปริตร)

ปกบทความบทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวัน (ขันธปริตร)

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน(ขันธปริตร)

    บทสวดขันธปริตร เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน โดยจะนิยมสวดเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัย ไม่ให้ถูกคนชั่ว อสรพิษและสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาทำร้ายหรือทำอันตรายต่อตัวของผู้สวดได้

ขั้นตอนสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวันจะมีการสวดมนต์อยู่ 3 บทตามลำดับดังนี้

  1. บทบูชาพระรัตนตรัย
  2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)
  3. บทขันธปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน)

โดยเนื้อหาบทสวดแต่ละบทจะมีดังนี้

บทบูชาพระรัตนตรัย

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

บทขันธปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน)

วิเรปักเขหิ  เม  เมตตัง
เมตตัง  เอราปะเถหิ  เม
ฉัพยาปุตเตหิ  เม  เมตตัง
เมตตัง  กัณหาโคตะมะเกหิ  จะ

อะปาทะเกหิ  เม  เมตตัง
เมตตัง  ทิปาทะเกหิ  เม
จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตัง
เมตตัง  พะหุปปะเทหิ  เม

มา  มัง  อะปาทะโก  หิงสิ
มา  มัง  หิงสิ  ทิปาทะโก
มา  มัง  จะตุปปะโท  หิงสิ
มา  มัง  หิงสิ  พะหุปปะโท

สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา
สัพเพ  ภูตา  จะ  เกวะลา
สัพเพ  ภัทรานิ  ปัสสันตุ
มา  กัญจิ  ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ  พุทโธ
อัปปะมาโณ  ธัมโม
อัปปะมาโณ  สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ  สิรีสะปานิ
อะหิ  วัจฉิกา  สะตะปะที
อุณณะนาภี  สะระพู  มูสิกา

กะตา  เม  รักขา  กะเต 
เม  ปะริตตัง
ปะฏิกกะมันตุ  ภูตานิ
โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต
นะโม  สัตตันนัง  สัมมาสัมพุทธานัง.
...{กราบ}

บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวัน (ขันธปริตร)

ความคิดเห็น