บทสวดมนต์คนเกิดวันเสาร์(บทสวดอังคุลิมาลปริตร)

ปกบทความบทสวดมนต์คนเกิดวันเสาร์(บทสวดอังคุลิมาลปริตร)

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันเสาร์(บทสวดอังคุลิมาลปริตร)

     บทสวดอังคุลิมาลปริตร เป็นบทสวดมนต์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ โดยจะนิยมสวดเพื่อให้ชีวิตมีแต่ความสุขไม่ให้มีเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต และยังมีความเชื่อว่าถ้าคนท้องสวดมนต์บทนี้จะช่วยให้คลอดลูกได้ง่าย ลูกออกมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ขั้นตอนสวดมนต์คนเกิดวันเสาร์จะมีการสวดมนต์อยู่ 3 บทตามลำดับดังนี้

  1. บทบูชาพระรัตนตรัย
  2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)
  3. บทอังคุลิมาลปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันเสาร์)

โดยเนื้อหาบทสวดแต่ละบทจะมีดังนี้

บทบูชาพระรัตนตรัย

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

บทอังคุลิมาลปริตร (บทสวดหัวใจหลักสำหรับคนเกิดวันเสาร์)

ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ
ชาติยา  ชาโต
นาภิชานามิ  สัญจิจจะ
ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา
เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ
เต  โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ....{กราบ}
บทสวดมนต์คนเกิดวันเสาร์(บทสวดอังคุลิมาลปริตร)

ความคิดเห็น