คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธธัสสะ
...{3 จบ}

นะทรงฟ้า  โมทรงดิน  พุทธทรงสินธุ์  
ธาทรงสมุทร  ยะทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด
ธัมมังแคล้วคลาด
สังฆังแคล้วคลาด
ศัตรูภัยพาล  วินาศสันติ

นะกาโร  กุกกุสันโธ  สิโรมัชเฌ
โมกาโร  โกนาคะมะโน  นานาจิตเต
พุทธกาโรกัสสะโป  พุทโธ
จะ  ทะเวเนเต  ธา  กาโร  
ศรีศากกะยะมุณี
โคตะโม  ยะกันเน  ยะกาโร
อะริยะ  เมตตรัยโย  ชิวหาทีเต
ปัญจะพุทธา  นะมามิหัง.
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

ความคิดเห็น