บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (ปก)

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็นจะประกอบไปด้วย 11 บทสวดมนต์ย่อย ดังนี้
 1. คำบูชาพระรัตนตรัย
 2. ปุพพภาคนมการ
 3. พุทธานุสสติ
 4. พุทธาภิคีติ
 5. ธัมมานุสสติ
 6. ธัมมาภิคีติ
 7. สังฆานุสสติ
 8. สังฆาภิคีติ
 9. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
 10. บทพิจารณาสังขาร
 11. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา(บทกรวดน้ำตอนเย็น)

๑.คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา
พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ
...{กราบ}

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
ธัมมัง  นะมัสสามิ
...{กราบ}

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
สังฆัง  นะมามิ
...{กราบ}

๒.ปุพพภาคนมการ

หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะ  เส.

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต
อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ
...[๓ ครั้ง]

๓.พุทธานุสสติ

หันทะ  มะยัง  พุทธานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.

ตัง  โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง
เอวัง  กัลยาโณ  กิตติสัทโท
อัพภุคคะโต

อิติปิ  โส  ภะคะวา
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต  โลกะวิทู
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ  ภะคะวาติ.

๔.พุทธาภิคีติ

หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคีติง  กะโรมะ  เส.

พุทธวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ
สะมาคะตัตโต
โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง
กะมะลังวะ  สูโร
วันทามะหัง  ตะมะระณัง
สิระสา  ชิเนนทัง.
พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง
สะระณัง  เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง 
วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง
พุทธัสสาหัสมิ  ทาโส  วะ
พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร
พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ
วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม
พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง  จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง
พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  
วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน
พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ
ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม
มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา
...{กราบ}

กาเยนะ  วาจายะ
วะ  เจตะสา  วา
พุทเธ  กุกัมมัง
ปะกะตัง  มะยา  ยัง
พุทโธ  ปะฏิคคัณหะตุ
อัจจะยันตัง  กาลันตะเร
สังวะริตุง  วะ  พุทเธ.

๕.ธัมมานุสสติ

หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม
สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ
วัญญูหีติ.

๖.ธัมมาภิคีติ

หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิคีติง  กะโรมะ  เส.

สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย
โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
ธัมโม  กุโลกะปะตะนา  ตะทะธาริธารี
วันทามะหัง  ตะมะหะรัง
วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม  โย  สัพพะปาณีนัง
สะระณัง  เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง
ธัมมัสสาหัสมิ  ทาโส  วะ
ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร
ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา
จะ  วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม
ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง  จะริสสามิ
ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง
นัตถิ  เม  สะระณัง อัญญัง
ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน
ธัมมัง  เม  วันทะมาเนนะ
ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม
มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา
...{กราบ}

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา
ธัมเม  กุกัมมัง  
ปะกะตัง  มะยา  ยัง
ธัมโม  ปะฏิคคัณหะตุ
อัจจะยันตัง
กาลันตะเร  สังวะริตุง
วะ  ธัมเม.

๗.สังฆานุสสติ

หันทะ  มะยัง  สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.

สุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง
จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย
อัญชะลิกะระณีโย
อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ.

๘.สังฆาภิคีติ

หันทะ  มะยัง  สังฆาภิคีติง  กะโรมะ  เส.

สัทธัมมะโช
สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
โยฏฐัพพิโธ
อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
วันทามะหัง
ตะมะริยานะคะณัง  สุสุทธัง.

สังโฆ  โย  สัพพะปาณีนัง
สะระณัง  เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัสมิ  ทาโส  วะ
สังโฆ  เม  สามิกิสสะโร
สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา
จะ  วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม
สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง  จะริสสามิ
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง
สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน
สังฆัง  เม  วันทะมาเนนะ  ยัง
ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม
มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา
...{กราบ}

กาเยนะ  วาจายะ  
วะ  เจตะสา  วา
สังเฆ  กุกัมมัง
ปะกะตัง  มะยา  ยัง
สังโฆ  ปะฏิคคัณหะตุ
อัจจะยันตัง  กาลันตะเร
สังวะริตุง  วะ  สังเฆ.

๙.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

หันทะ  มะยัง  ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

หันทะทานิ  ภิกขะเว  อามันตะยามิ  โว
วะยะธัมมา  สังขารา
อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ
อะยัง  ตะถาคะตัสสะ  ปัจฉิมา วาจา.

๑๐.บทพิจารณาสังขาร

หันทะ  มะยัง  ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา
สัพเพ  สังขารา  ทุกขา
สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตา

อะธุวัง  ชีวิตัง
ธุวัง  มะระณัง
อะวัสสัง  มะยา  มะริตัพพัง
มะระณะปะริโยสานัง  เม  ชีวิตัง
ชีวิตัง  เม  อะนิยะตัง
มะระณัง  เม  นิยะตัง
วะตะ  อะยัง  กาโย
อะจิรัง  อะเปตะวิญญาโณ
ฉุฑโฑ  อะธิเสสสะติ
ปะฐะวิง  กะลิงคะรัง  อิวะ
นิรัตถัง

อนิจจา  วะตะ  สังขารา
อุปาทะวะยะ  ธัมมิโน
อุปัชชิตะวา  นิรุชฌันติ
เตสัง  วูปะสะโม  สุโข.

๑๑.อุททิสสนาธิฏฐานคาถา(บทกรวดน้ำตอนเย็น)

หันทะ  มะยัง  อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เส.

อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ
อุปัชณายา  คุณุตตะรา
อาจะริยูปะการา  จะ
มาตา  ปิตา  จะ  ญาตะกา
สุริโย  จันทิมา  ราชา
คุณะวันตา  นะราปิ  จะ
พรัหมะมารา  จะ  อินทา  จะ
โลกะปาลา  จะ  เทวะตา
ยะโม  มิตตา  มะนุสสา  จะ
มัชฌัตตา  เวริกาปิ  จะ
สัพเพ  สัตตา  สุขี  โหนตุ
ปุญญานิ  ปะกะตานิ  เม
สุขัง  จะ  ติวิธัง  เทนตุ
ขิปปัง  ปาเปถะ  โว  มะตัง
อิมินา  ปุญญะ  กัมเมนะ
อิมินา  อุททิเสนะ  จะ
ขิปปาหัง  สุละเภ  เจวะ
ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง
เย  สันตาเน  หินา  ธัมมา
ยาวะ  นิพพานะโต  มะยัง
นัสสันตุ  สัพพะทา  เยวะ
ยัตถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว
อุชุจิตตัง  สะติปัญญา
สัลเลโข  วิริยัมหินา
มารา  ละภันตุ  โนกาสัง
กาตุญจะ  วิริเยสุ  เม
พุทธาธิปะวะโร  นาโถ
ธัมโม  นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ  ปัจเจกะ  พุทโธ  จะ
สังโฆ  นาโถตตะโร  มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ
มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา
ทะสะปุญญานุภาเวนะ
มาโรกาสังละภันตุ  มา.

ความคิดเห็น