บทสวดชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเป)


บทสวดชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเป) ปก
บทสวดชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเป)

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
ผะริตวานะ  เมตตัง  สะเมตตา  ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา  ปะริตตัง  ภะณันตุ

สัคเค  กาเม  จะ  รูเป
คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข  วิมาเน
ทีเป  รัฏเฐ  จะ  คาเม  
ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตตา
ภุมมา  จายันตุ  เทวา  
ชะละถะละวิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง  
มุนิวะระวะจะนัง  สาธะโว  เม  สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา...{สาธุ}

บทสวดชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเป)

บทสวดชุมนุมเทวดา (แปล)

        ขอท่านผู้เจริญทั้งหลาย  ผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิตไป  อย่าได้มีจิตรฟุ้งซ่าน โปรดตั้งใจสวดพระปริตรเถิด

        ขอเชิญเทวดาทั้งหลาย  ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ  ในชั้นรูปภพ  สถิตอยู่บนยอดเขาและภูผา  ทั้งที่มีวิมานอยู่ในอากาศและภุมมเทวดาทั้งหลาย  ซึ่งสถิตอยู่ในทวีป  ในรัฐ  ในหมู่บ้าน  บนต้นไม้ในป่าชัฏ  ในเรือนและในไร่นาก็ดี  และยักษ์  คนธรรพ์  นาค  ซึ่งสถิตอยู่ในถ้ำ  บนบก  และที่อันไม่เรียบราบก็ดี  จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้  ขอเชิญฟังคำของพระมุนี  เจ้าผู้ประเสริฐ

       ท่านผู้เจริญทั้งหลาย  กาลนี้เป็นการฟังธรรม
       ท่านผู้เจริญทั้งหลาย  กาลนี้เป็นการฟังธรรม
       ท่านผู้เจริญทั้งหลาย  กาลนี้เป็นการฟังธรรม

บทสวดชุมนุมเทวดาสวดตอนไหน

  • บทสวดชุมนุมเทวดาจะเอาไว้สวดตอนก่อนจะเริ่มสวดบทสวด "พระปริตร (บทสวด ๗ ตำนาน และ บทสวด ๑๒ ตำนาน)"

ความคิดเห็น