คาถาสืบชะตา - ต่ออายุ (อุณหิสสะวิชะยะ)

คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ

คาถาสืบชะตา - ต่ออายุ (อุณหิสสะวิชะยะ)

อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตังตวังคัณหาหิ เทวะเต

ปะริวัชเช ระชะทัณเฑ อะมะนุสนเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา

สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กะละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

สุทธะ สีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุข สะทา

ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระนัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนังสุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ.

วิธีสวด  ควรสวดให้เท่ากับจำนวนอายุของผู้สวด

        คาถาสืบชะตา-ต่ออายุ เป็นคาถาที่เอาไว้สวดเพื่อสืบชะตา ต่ออายุ แก้กรรมให้กับผู้สวด เพื่อที่จะได้ไม่จากไปก่อนวัยอันควร เพื่อที่จะได้ชดใช้กรรมในชาตินี้ให้หมดสิ้นเสียก่อน โดยขณะสวดบทสวดนี้ตัวผู้สวดจะต้องตั้งจิตให้มั่นคง ไม่วอกแวก เพื่อที่คาถาจะได้สัมฤทธิ์ผลสูงสุดนั่นเอง
บทสวดคาถาสืบชะตา-ต่ออายุ

ความคิดเห็น