บทสวดถวายสังฆทาน

คำถวายสัวฆทาน, บทสวดถวายสังฆทาน

บทสวดถวายสังฆทาน

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...

อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ
สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ
อิมานิ  ภัตตานิ  สะปะริวารนิ  ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย  ซึ่งภัตตาหาร
กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
แด่พระสงฆ์  ขอพระสงฆ์  จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ
...{สาธุ}

สังฆทานคืออะไร

    สังฆทาน คือ ข้าวของเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นของที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์ เช่น แปลงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผมต่างๆ เป็นต้น 

การถวายสังฆทานคืออะไร

     การถวายสังฆทาน คือ การที่พุทธศาสนิกชนนำสิ่งของเครื่องใช้มาถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสังฆทานที่นำมาถวายจะเป็นของใช้ส่วนตัว หรือของใช้สำหรับส่วนรวมก็ได้ การถวายสังฆทานจะมีพระภิกษุรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได้ ตามความเหมาะสม

หลักการถวายสังฆทานให้ได้รับบุญกุศลสูงสุด

  1. ต้องมีความตั้งใจที่จะถวายสังฆทานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิได้หวังผลตอบแทน
  2. สิ่งของที่นำมาถวายต้องเป็นสิ่งของที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์จริงๆ 
บทสวดถวายสังฆทาน for smartphone

ความคิดเห็น