สัพพมงคลคาถา

บทสวดสัพพมงคลคาถา

สัพพมงคลคาถา

          สัพพมงคลคาถา คือคำถาที่สวดเพื่อขอให้สิ่งมงคลทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้จงบังเกิดอับผู้สวด ให้ช่วงปกปักษ์รักษาสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวผู้สวด โดยคำว่า "สัพ" แปลว่า ทุกสิ่ง ทั้งหมด ทั้งปวง ส่วนคำว่า "มงคล" ก็แปลตรงตัวเลย คือ ความมงคล หรือเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ 

สัพพมงคลคาถา

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง        
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง        
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมานุภาเวนะ    
สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง      
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ                
สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.


บทสวดสัพพมงคลคาถา

ความคิดเห็น