บทสวดคาถาชินบัญชร (เต็ม,ย่อ)

บทสวดคาถาชินบัญชร แบบเต็ม แบบย่อ

บทสวดคาถาชินบัญชร

      คาถาชินบัญชร คำว่า "ชิน" ในที่จะจะหมายถึง ผู้ชนะ หรือ พระพุทธเจ้า ส่วนคำว่า "บัญชร" ในที่นี้หมายถึง เกราะ หรือ กรง เมื่อเรานำสองคำนี้มารวมกันจะได้ความหมายประมาณว่า เกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้า บทสาวดนี้  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นผู้นำมาเผยแพร่จนเป็นที่รุ้จักกันอย่างกว้างขวาง พุทธคุณของบทสวดนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล มีเมตตามหานิยม คุ้มครองป้องกันภัยทั้งจากมนุษย์ คุณไสย และสัตว์ร้ายทั้งปวง 

     เนื้อหาของบทสวดคาถาชินบัญชรนี้จะประกอบด้วยบทย่อย 15 บท เป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้ง 28 องค์ ให้มาสถิตที่ร่างของผู้สวดตามจุดต่างๆของร่างกาย ได้แก่  ศีรษะ ดวงตาทั้งสองข้าง หัวใจ หูทั้งซ้ายและขวา เส้นขนทั้งร่างกาย ปาก หน้าผาก และนอกจากนี้ยังสถิตอยู่ทุกทิศรอบตัวผู้สวดอีกด้วย 

คาถาชินบัญชร แบบย่อ

*สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา*

ชินะปัญชะระปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา
ชินะปัญชะระปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา
ชินะปัญชะระปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา.

คาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม

*ควรสวดตอนเช้าหรือก่อนนอนจะดีที่สุด*

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง
ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ
เทวานัง ปิยะตัง สุตวา

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา   
    เชตวา มารัง สะวาหะนัง
    จะตุสัจจาสะภัง ระสัง   
    เย ปิวิงสุ นะราสะภา

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา  
    อัฏฐะวีสะติ นายะกา
    สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง   
    มัตถะเก เต มุนิสสะรา

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง   
    พุทโธ ธัมโม ทวิโลจะเน
    สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง   
    อุเร สัพพะคุณากะโร

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ   
     สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
    โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  
    โมคคัลลาโน จะวามะเก

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง   
    อาสุง อานันทะราหุลา
    กัสสะโป จะ มะหานาโม  
    อุภาสุง วามะโสตะเก

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง   
    สุริโย วะ ปะภังกะโร
    นิสินโน สิริสัมปันโน   
    โสภิโต มุนิ ปุงคะโว

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร  
    มะเหสี จิตตะวาทะโก
   โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง  
    ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ  
    อุปาลี นันทะ สีวะลี
    เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา  
    นะลาเฏ ติละกา มะมะ

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา    
    วิชิตา ชินะสาวะกา
    เอตาสีติ มะหาเถรา    
    ชิตะวันโต ชิโนระสา
    ชะลันตา สีลาละเตเชนะ   
    อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ   
    ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
    ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ  
    วาเม อังคุลิมาละกัง

๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ  
    อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
    อากาเส ฉะทะนัง อาสิ  
    เสสา ปาการะสัณฐิตา

๑๒.ชินาณา วะระสังยุตตา  
     สัตตัปปาการะลังกะตา
     วาตะปิตตาทิสัญชาตา   
     พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ   
     อะนันตะชินะเตชะสา
     วะสะโต เม สะกิจเจนะ  
     สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  
     วิหะรันตัง มะหีตะเล
     สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ  
     เต มะหาปุริสาสะภา

๑๕.อิเจวะมันโต  สุคุตโต สุรักโข
      ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
      ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโค
      สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
      สัทธัมมานุภาวะปาลิโต
      จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.


บทสวดคาถาชินบัญชร แบบย่อ

บทสวดคาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม แบบเต็ม

ความคิดเห็น