บทสวดบารมี 10 ทัศ

บารมี 10 ทัศ

บทสวดบารมี 10 ทัศ

         บทสวดบารมี 10 ทัศ เป็นบทสวดที่กล่าวถึง บารมีทั้ง 10 อย่างซึ่งเราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองได้แก่ 

  1. ทานบารมี คือบารมีจากการให้ทาน
  2. ศีลบารมี คือบารมีจากการรักษาศีล
  3. เนกขัมมบารมี คือบารมีจากการบวช
  4. ปัญญาบารมี คือบารมีจากปัญญา
  5. วิริยบารมี คือบารมีจากความเพียร
  6. ขันติบารมี คือบารมีจากการอดกลั้น ยับยั้งชั่งใจ
  7. สัจจะบารมี คือบารมีจากความซื่อสัตย์ รักษาคำพูด
  8. อธิษฐานบารมี คือบารมีจากการตั้งจิตอธิฐาน
  9. เมตตาบารมี คือบารมีจากความเมตตาต่อผู้อื่น
  10. อุเบกขาบารมี คือบารมีจากการวางตัวเป็นกลาง เที่ยงธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใด

บทสวดบารมี 10 ทัศ 

     ทานะปาระมี สัมปันโน ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    สีละปาระมี สัมปันโน สีละอุปะปาระมี สัมปันโน สีละปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    เนกขัมมะปาระมี สัมปันโน เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปันโน เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    ปัญญาปาระมี สัมปันโน ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน ปัญญาปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณร มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    วิริยะปาระมี สัมปันโน วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน วิริยะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    ขันติปาระมี สัมปันโน ขันติอุปะปาระมี สัมปันโน ขันติปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    สัจจะปาระมี สัมปันโน สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน สัจจะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    อธิษฐานะปาระมี สัมปันโน อธิษฐานะอุปะปาระมี สัมปันโฯ อธิษฐานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    เมตตาปาระมี สัมปันโน เมตตาอุปะปาระมี สัมปันโน เมตตาปรระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไม่ตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ

    ทะสะปาระมี สัมปันโน ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน ทะสะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวาฯ
    พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง.


บารมี 10 ทัศ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น