บทสวดชัยปริตร (มหากา)

บทสวดชัยปริตร (มหากา)

บทสวดชัยปริตร(มหากา)

          บทสวดชัยปริตร (อ่านว่า ชัย-ปะ-หริด) คำว่า "ชัย" แปลว่า ชัยชนะ ความชนะ ส่วนคำว่า "ปริตร"  แปลว่า คุ้มกันอันตราย เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงแปลได้ว่า บทสวดเพื่อชัยชนะและคุ้มกันอันตราย   เป็นบทสวดที่นิยมสวดต่อจากบทสวด "พาหุง"โดยเนื้อหาของบทสวดในท่อนแรกจะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมี ท่อนที่สองและสามจะเป็นการขอพรให้มีชัยชนะประสบผลสำเร็จ.

มะหาการุณิโก   นาโถ
หิตายะ   สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา   ปาระมี สัพพา
ปัตโต   สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ
โหตุ   เต  ชะยะมังคะลัง.

ชะยันโต   โพธิยา   มูเล
สักกะยานัง   นันทิวัฑฒะโน
เอวัง   ตะหัง   วิชะโย  โหหิ
ชะยัสสุ   ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก
สีเส   ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก    สัพพะพุทธานัง
อัคคัปปัตโต   ปะโมทะติ.

สุนักขัตตัง   สุมังคะลัง
สุปะภาตัง   สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ   สุมุหุตโต   จะ
สุยิฏฐัง   พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง    กายะกัมมัง
วาจากัมมัง   ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง   มะโนกัมมัง
ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ   กัตตะวานะ
ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ.     

          บทสวดชัยปริตร มหากา

ความคิดเห็น