คําอาราธนาศีล 5 หรือ บทสวดมะยัง ภันเต

คําอาราธนาศีล 5 หรือ บทสวดมะยัง ภันเต

คําอาราธนาศีล 5

(บทสวดมะยัง ภันเต)

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

         คำอาราธนาศีล 5 คำว่า "อารธนา" แปลว่า เชื้อเชิญ, นิมนต์ ดังนี้คำว่า อาราธนาศีล 5 จึงหมายถึง คำเชิญศีล 5  นิยมสวดต่อจากบทบูชาพระรัตนตรัย

          การกล่าวอาราธนาศีล คือ การกล่าวขอศีลขอวิธีปฏิบัติจากพระสงฆ์เพื่อนำมารักษาและปฏิบัติตามโดยจะมุ่งปฏิบัติเพื่อความเจริญทางกาย จิตใจ และเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นด้วย

การขอศีลคืออะไร

          การขอศีล ถ้าพูดง่ายๆก็คือการกล่าวขออนุญาติรับเอาศีลเอาข้อกำหนดดังกล่าวมากดำเนินการประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในข้อกำหนดนั้นๆ 

คําอาราธนาศีล 5 หรือ บทสวดมะยัง ภันเต

ความคิดเห็น