บทสวดสมาทานศีล 5 หรือ บทสวดปาณาติปาตา

บทสวดสมาทานศีล 5 หรือ บทสวดปาณาติปาตา

บทสวดสมาทานศีล 5

บทสวดปาณาติปาตา

(1) ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(2) อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(3กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(4) มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(5) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

            บทสวดสมาทานศีล 5 คือบทสวดที่มีไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงหลักการปฏิบัติตัวให้เป็นไปในทางที่ชอบที่ควร ไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน และไม่ไปสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่น ซึ่งถ้าหากใครสามารถปฎิบัติศีล ได้ครบทั้ง 5 ข้อในแต่ละวันก็จะเป็นความสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติ ทั้งกายและใจ

บทสวดสมาทานศีล 5 สวดเพื่ออะไร

           ศีล 5 เป็นหลักคำสอนที่เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของพุธทศาสนิกชนทั่วไป เป็นหลักคำสอนที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสบงสุขไม่มีใครมาเบียดเบียน และก็ไม่ไปเบียดเบียนใคร ดังนั้นการสวดสมาทานศีล 5 จะเป็นการทำให้เราระลึกถึงวิธีการปฏิบัติตนที่สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสบงสุขนั่นเอง


บทสวดสมาทานศีล 5 หรือ บทสวดปาณาติปาตา for ipad

ความคิดเห็น